Nyckeltal för Qarlbo Energy AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2023-12 2022-12
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 05

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 43 0
Total omsättning 43 0
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader 2 841 56
Personalkostnader 1 888 0
Avskrivningar 0 0
Summa rörelsekostnader -4 729 -56
Rörelseresultat -4 702 -56
Resultat 2023-12 2022-12
Resultat före skatt -24 834 29
Skatt 0 6
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto -24 834 29
Årets resultat -24 834 23
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -15 258 0
Ränteintäkter från koncernföretag 742 0
Externa ränteintäkter 617 85
Räntekostnader till koncernföretag 17 0
Externa räntekostnader 2 0
Övriga finansiella kostnader 6 214 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -24 834 29
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Balansräkning 2023-12 2022-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 0 0
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -15 258 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 10 484 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 14 183 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 200 933 160 266
2023-12 2022-12
Summa anläggningstillgångar 200 933 160 266

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa varulager 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12
Kundfordringar 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 62 0
Summa kortfristiga fordringar 62 0
Kassa och bank 2023-12 2022-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 8 586 63 646
2023-12 2022-12
Summa omsättningstillgångar 8 649 63 646
Summa tillgångar 209 582 223 912

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12
Aktiekapital 33 33
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa bundet eget kapital 33 33
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12
Balanserat resultat 223 816 63 527
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 160 266
Årets resultat -24 834 23
Summa fritt eget kapital 198 982 223 816
2023-12 2022-12
Summa eget kapital 199 015 223 849
Summa obeskattade reserver 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 10 017 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa långfristiga skulder 10 017 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 100 1
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 449 61
Summa kortfristiga skulder 549 62
2023-12 2022-12
Summa eget kapital och skulder 209 582 223 912

Noter

2023-12 2022-12
Antal anställda 1
Löner till styrelse & VD 1 291 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 406 0
2023-12 2022-12
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Utdelning 0 0
2023-12 2022-12
Kassalikviditet (%) 1 575,23 % 102 654,84 %
Soliditet (%) 94,96 % 99,97 %
Avkastning på eget kapital (%) -12,48 % 0,01 %
Riskbuffert (%) -67,87 % 0,01 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 1 291 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord