Nyckeltal för Qarlbo Associates AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 157 741 489
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 284 0 0
Total omsättning 0 441 741 489
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 410 3 025 25 114 10 431
Personalkostnader 0 0 10 461 5 033
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -2 410 -3 025 -35 575 -15 464
Rörelseresultat -2 410 -2 584 -36 954 -14 975
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt -162 499 -125 428 -145 071 128 962
Skatt 0 0 1 888 1 034
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -162 499 -125 428 -145 071 128 962
Årets resultat -162 499 -71 133 -146 959 115 036
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -199 383 -79 760 -95 520 5 360
Ränteintäkter från koncernföretag 131 939 84 628 32 877 7 173
Externa ränteintäkter 4 893 745 53 57
Räntekostnader till koncernföretag 61 677 32 749 33 741 9 208
Externa räntekostnader 60 299 22 652 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 87 848 13 780 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -162 499 -125 428 -145 071 128 962
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 54 295 0 -12 892
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 2 120
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 2 120
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 133 005 108 197 106 952 96 644
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 133 005 108 197 106 952 96 644
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -199 383 -79 760 -95 520 5 360
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 141 690 2 843 330 2 100 480 737 171
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 9 998 888 186
Summa finansiella anläggningstillgångar 5 215 260 6 405 220 3 661 000 2 277 140
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 5 348 260 6 513 420 3 767 950 2 375 910

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 0 0 87 265
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 10 306 0 231 808
Övriga kortfristiga fordringar 28 187 32 190 4 705 4 691
Summa kortfristiga fordringar 38 493 32 190 5 023 5 764
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 947 3 379 170 280 44 928
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 40 440 35 569 175 303 50 692
Summa tillgångar 5 388 700 6 548 980 3 943 250 2 426 600

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 3 377 010 2 355 890 2 492 250 1 117 040
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 362 906 1 651 810 0 0
Årets resultat -162 499 -71 133 -146 959 115 036
Summa fritt eget kapital 3 577 417 3 936 567 2 345 291 1 232 076
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 3 577 520 3 936 660 2 345 390 1 232 180
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 650 000 1 050 000 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 1 116 420 1 561 710 1 573 340 1 176 370
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 1 766 420 2 611 710 1 573 340 1 176 370
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 38 13 2 212 1 580
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 36 110 0 13 837 12 892
Övriga kortfristiga skulder 8 616 600 8 472 3 581
Summa kortfristiga skulder 44 764 613 24 521 18 053
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 5 388 700 6 548 980 3 943 250 2 426 600

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 6 263 2 926
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 70 488
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 4 084 1 507
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 75 836 0 0
Summa säkerheter 0 75 836 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 650 000 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 90,34 % 5 802,45 % 714,91 % 280,80 %
Soliditet (%) 66,39 % 60,11 % 59,48 % 50,78 %
Avkastning på eget kapital (%) -4,54 % -3,19 % -6,19 % 10,47 %
Riskbuffert (%) -7,49 % -5,21 % -5,45 % 4,92 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % -171 131,85 % -25 990,82 % 24 489,57 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 3 167 1 707
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!

Koncernredovisning för Qarlbo Associates AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 300 552 198 397 156 226
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 645 2 057 2 460
Total omsättning 302 197 200 454 158 686
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 54 295 32 887 24 745
Handelsvaror 8 843 7 150 4 016
Övriga externa kostnader 102 204 64 640 55 392
Personalkostnader 98 855 66 522 46 044
Avskrivningar 57 328 50 574 38 145
Summa rörelsekostnader -321 525 -221 773 -168 342
Rörelseresultat -21 657 -21 427 -10 257
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 163 622 46 937 21 537
Skatt -1 890 -8 316 683
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 163 622 46 937 21 537
Årets resultat 165 512 55 253 20 854
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 1 385
Externa ränteintäkter 455 176 58
Räntekostnader till koncernföretag 10 470 2 408 507
Externa räntekostnader 22 181 14 342 13 008
Övriga finansiella kostnader 2 689 2 191 2 403
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 163 622 46 937 21 537
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 597 777 1 023
Patent, licenser mm 178 783 92 734 99 357
Goodwill 233 303 107 264 121 474
Övriga immateriella anläggningstillgångar 231 847 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 644 530 200 775 221 854
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 988 878 525 871 530 556
Maskiner 0 0 0
Inventarier 120 420 53 884 151 610
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 228 062 129 258 126 636
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 96 644 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 337 360 805 657 808 802
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 758 140 469 449 330 599
Summa finansiella anläggningstillgångar 758 140 469 449 330 599
2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 2 740 030 1 475 880 1 361 260

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 5 774 4 189 3 576
Summa varulager 5 774 4 189 3 576
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 27 903 11 219 9 562
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 201
Övriga kortfristiga fordringar 51 117 21 022 30 302
Summa kortfristiga fordringar 79 020 32 241 40 065
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 112 568 24 209 98 572
2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 197 362 60 639 142 213
Summa tillgångar 2 937 390 1 536 520 1 503 470

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 0 100 100
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 0 100 100
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 0 717 075 86 503
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 468 391
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 98 497
Årets resultat 0 55 253 20 854
Summa fritt eget kapital 0 772 328 674 245
2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 0 772 428 674 345
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 76 289 60 331 68 211
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 782 998 532 643 428 405
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 642 089 102 753 98 497
Övriga långfristiga skulder 85 035 1 915 45 580
Summa långfristiga skulder 1 510 120 637 311 572 482
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 2 702 0 119 203
Leverantörsskulder 28 318 8 609 8 309
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 201
Övriga kortfristiga skulder 120 196 57 841 60 717
Summa kortfristiga skulder 151 216 66 450 188 430
2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 2 937 390 1 536 520 1 503 470

Noter

2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 183 118 81
Löner till styrelse & VD 4 075 3 679 2 687
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 62 415 40 104 28 323
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 26 784 19 219 14 205
2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 16 700 16 700 16 700
Fastighetsinteckningar 254 000 254 000 254 000
Övriga säkerheter 22 110 80 168 0
Summa säkerheter 292 810 350 868 270 700
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 8 000 8 000 8 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 126,70 % 84,95 % 73,57 %
Soliditet (%) 0,00 % 50,27 % 44,85 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,00 % 6,08 % 3,19 %
Riskbuffert (%) 4,65 % 1,60 % 0,40 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 42,68 % 14,11 % 3,60 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 363 371 383
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord