Koncernredovisning för Qarlbo AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 18

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 015 000 709 000 281 000 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 30 000 70 000 22 000 0
Total omsättning 1 045 000 779 000 303 000 0
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 110 000 98 000 49 000 0
Handelsvaror 175 000 136 000 18 000 0
Övriga externa kostnader 416 000 338 000 195 000 0
Personalkostnader 639 000 450 000 213 000 0
Avskrivningar 443 000 324 000 165 000 0
Summa rörelsekostnader -1 783 000 -1 346 000 -640 000 0
Rörelseresultat -768 000 -568 000 -339 000 0
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt -971 000 -1 237 000 2 953 000 0
Skatt -4 000 -11 000 -24 000 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -971 000 -1 237 000 2 953 000 0
Årets resultat -967 000 -1 226 000 2 977 000 0
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 171 000 100 000 1 000 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 121 000 6 000 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 181 000 91 000 45 000 0
Övriga finansiella kostnader 596 000 1 206 000 138 000 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -971 000 -1 237 000 2 953 000 0
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 4 000 2 935
Patent, licenser mm 112 000 2 088 000 240 000 173 244
Goodwill 428 000 469 000 411 000 377 021
Övriga immateriella anläggningstillgångar 71 000 16 000 6 000 353 614
Summa immateriella anläggningstillgångar 611 000 2 573 000 661 000 906 814
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 1 497 000 1 068 000 1 468 000 1 289 480
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 276 000 285 000 202 000 121 996
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 685 000 397 000 323 000 269 940
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 1 970 000 2 854 000 1 206 000 1 681
Summa materiella anläggningstillgångar 4 428 000 4 604 000 3 199 000 1 683 097
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 171 000 100 000 1 000 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 4 611 000 4 626 000 5 592 000 1 869 740
Summa finansiella anläggningstillgångar 5 561 000 5 340 000 6 137 000 1 869 740
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 10 600 000 12 517 000 9 997 000 4 459 640

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 13 000 16 000 13 000 6 555
Summa varulager 13 000 16 000 13 000 6 555
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 75 000 73 000 46 000 6 860
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 518 000 506 000 76 000 560 455
Summa kortfristiga fordringar 593 000 579 000 122 000 567 315
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 325 000 739 000 3 042 000 247 389
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 931 000 1 334 000 3 177 000 821 259
Summa tillgångar 11 531 000 13 851 000 13 174 000 5 280 900

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 94 94 94 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 454 000 0 0 0
Summa bundet eget kapital 454 094 94 94 50
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 8 473 910 10 640 900 7 362 910 4 141 430
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -967 000 -1 226 000 2 977 000 0
Summa fritt eget kapital 7 506 910 9 414 900 10 339 910 4 141 430
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 7 961 000 9 415 000 10 340 000 4 141 480
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 77 205
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 571 000 2 064 000 825 000 774 200
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 081 000 1 485 000 1 443 000 102 526
Summa långfristiga skulder 2 652 000 3 549 000 2 268 000 876 726
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 39 000 40 000 211 000 16 926
Leverantörsskulder 96 000 109 000 80 000 62 869
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 783 000 738 000 275 000 105 696
Summa kortfristiga skulder 918 000 887 000 566 000 185 491
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 11 531 000 13 851 000 13 174 000 5 280 900

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 763 544 281
Löner till styrelse & VD 34 000 44 000 22 000 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 373 000 262 000 123 000 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 160 000 124 000 68 000 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 53 000 51 000 10 000 13 000
Fastighetsinteckningar 478 000 482 000 373 000 299 500
Övriga säkerheter 463 000 503 000 503 000 232 800
Summa säkerheter 994 000 1 036 000 886 000 545 300
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 15 531
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 15 531
Beviljad checkräkningskredit 0 50 000 30 000 8 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 4 833
Utdelning 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 100,00 % 148,59 % 559,01 % 439,21 %
Soliditet (%) 69,04 % 67,97 % 78,49 % 78,42 %
Avkastning på eget kapital (%) -12,20 % -13,14 % 28,56 % 0,00 %
Riskbuffert (%) -23,45 % -28,80 % 17,35 % 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -172,22 % -357,40 % 985,77 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 533 563 516 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 18

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 606 2 031 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 12 8 0 0
Total omsättning 2 618 2 039 0 0
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 49 064 33 924 7 673 1 314
Personalkostnader 50 044 45 496 3 553 0
Avskrivningar 1 423 1 008 0 0
Summa rörelsekostnader -100 531 -80 428 -11 226 -1 314
Rörelseresultat -98 031 -78 437 -11 226 -1 314
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 476 283 680 236 7 773 690 48 882
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 476 283 680 236 7 773 690 48 882
Årets resultat 476 318 680 236 7 773 690 48 882
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 563 825 730 960 7 785 980 50 188
Ränteintäkter från koncernföretag 66 725 38 672 3 518 0
Externa ränteintäkter 4 406 1 559 0 8
Räntekostnader till koncernföretag 50 986 0 0 0
Externa räntekostnader 9 829 11 498 4 583 0
Övriga finansiella kostnader 0 26 948 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 476 283 680 236 7 773 690 48 882
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 35 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 2 000 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 2 000 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 2 564 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 2 808 3 287 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 1 964 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 4 772 5 851 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 563 825 730 960 7 785 980 50 188
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 814 053 485 145 50 196
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 794 1 477 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 8 443 710 8 369 720 6 327 310 50 457
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 8 450 480 8 375 580 6 327 310 50 457

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 0 222 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 784 190 0 1 005 0
Övriga kortfristiga fordringar 3 586 2 256 1 261 49
Summa kortfristiga fordringar 1 787 770 2 478 2 266 49
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 73 836 105 782 1 671 100 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 1 861 610 108 260 1 673 370 49
Summa tillgångar 10 312 100 8 483 840 8 000 680 50 506

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 94 94 94 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 94 94 94 50
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 8 061 560 7 383 320 18 839 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 476 318 680 236 7 773 690 48 882
Summa fritt eget kapital 8 537 878 8 063 556 7 792 529 48 882
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 8 537 970 8 063 650 7 792 620 48 932
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 406 387 0 0
Övriga långfristiga skulder 2 794 1 477 0 0
Summa långfristiga skulder 2 794 407 864 0 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 200 000 0
Leverantörsskulder 4 797 3 101 1 578 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 759 620 225 0 0
Övriga kortfristiga skulder 6 914 8 997 6 479 1 573
Summa kortfristiga skulder 1 771 330 12 323 208 057 1 573
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 10 312 100 8 483 840 8 000 680 50 506

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 9 7 4
Löner till styrelse & VD 0 6 524 1 000 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 24 359 1 000 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 13 573 1 000 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 407 250 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 105,10 % 878,52 % 804,28 % 3,12 %
Soliditet (%) 82,80 % 95,05 % 97,40 % 96,88 %
Avkastning på eget kapital (%) 5,58 % 8,44 % 99,76 % 99,90 %
Riskbuffert (%) 1,78 % -0,68 % 95,02 % 96,78 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 15 942,75 % 31 599,70 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 4 412 500 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Qarlbo AB har 1 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord