Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för QSEC Sverige AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 34 600 45 012 35 907 43 505
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 981 17 83 0
Total omsättning 36 581 45 029 35 990 43 505
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 9 655 14 357 9 458 16 483
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 6 061 6 808 6 828 6 084
Personalkostnader 19 845 21 489 18 322 15 460
Avskrivningar 68 65 42 29
Summa rörelsekostnader -35 629 -42 719 -34 650 -38 056
Rörelseresultat 952 2 310 1 340 5 448
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 678 1 777 2 510 5 503
Skatt 164 367 582 1 249
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 928 2 277 1 589 5 503
Årets resultat 514 1 210 1 927 4 254
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 6 263 64
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 24 39 14 10
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 928 2 277 1 589 5 503
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 -200 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -250 -500 921 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 178 330 174 53
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 178 330 174 53
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 600 600 600 600
Summa finansiella anläggningstillgångar 600 600 600 600
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 778 930 774 653

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 392 514 358 377
Summa varulager 392 514 358 377
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 3 428 8 933 5 330 5 653
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 207 2 920 1 598 3 502
Övriga kortfristiga fordringar 2 021 1 674 1 220 1 078
Summa kortfristiga fordringar 7 656 13 527 8 148 10 233
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 2 552
Summa kassa och bank 4 953 3 218 4 412 5 385
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 13 002 17 258 12 918 18 546
Summa tillgångar 13 780 18 188 13 692 19 199

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 4 969 4 959 3 932 3 128
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 514 1 210 1 927 4 254
Summa fritt eget kapital 5 483 6 169 5 859 7 382
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 5 603 6 289 5 979 7 502
Summa obeskattade reserver 750 500 0 921
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 919 3 300 793 3 412
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 123 1 636 461
Övriga kortfristiga skulder 6 507 7 976 5 284 6 903
Summa kortfristiga skulder 7 426 11 399 7 713 10 776
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 13 780 18 188 13 692 19 199

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 35 35 31 25
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 5 000 5 000 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 5 000 5 000 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 5 000 5 000 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 1 200 900 3 450
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 169,80 % 146,90 % 162,84 % 144,93 %
Soliditet (%) 44,67 % 36,60 % 43,67 % 42,61 %
Avkastning på eget kapital (%) 15,08 % 34,20 % 26,58 % 67,27 %
Riskbuffert (%) 6,59 % 12,40 % 11,53 % 28,62 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,61 % 4,97 % 4,39 % 12,63 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0