Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Puuilo Invest Holding Aktiebolag

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 01

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 21 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0
Total omsättning 21 0
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader 10 0
Personalkostnader 0 0
Avskrivningar 0 0
Summa rörelsekostnader -10 0
Rörelseresultat 10 0
Resultat 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 258 236 2 462
Skatt 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto 258 236 2 462
Årets resultat 258 226 2 462
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 258 226 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 258 236 2 462
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -10 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 0 0
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 258 226 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 023 860 2 023 860
2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 2 023 860 2 023 860

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa varulager 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 354 468
Övriga kortfristiga fordringar 0 62
Summa kortfristiga fordringar 0 354 530
Kassa och bank 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 72 6 009
2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 72 360 540
Summa tillgångar 2 023 930 2 384 400

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12
Aktiekapital 228 228
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa bundet eget kapital 228 228
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 1 248 310 1 862 090
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 10 0
Årets resultat 258 226 2 462
Summa fritt eget kapital 1 506 546 1 864 552
2020-12 2019-12
Summa eget kapital 1 506 770 1 864 780
Summa obeskattade reserver 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 517 155 517 155
Summa långfristiga skulder 517 155 517 155
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 0 2 462
Summa kortfristiga skulder 0 2 462
2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 2 023 930 2 384 400

Noter

2020-12 2019-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 0 0
2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Utdelning 0 0
2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 0,00 % 14 644,15 %
Soliditet (%) 74,45 % 78,21 %
Avkastning på eget kapital (%) 17,14 % 0,13 %
Riskbuffert (%) 12,76 % 0,10 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1 229 695,24 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0