Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Publishing Company TEN AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 06 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 11 983 12 065 14 141 13 138
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 21 6 2 31
Total omsättning 12 004 12 071 14 143 13 169
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 -3 120 3 120 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 8 284 8 768 12 886 8 627
Personalkostnader 0 842 2 109 2 190
Avskrivningar 0 0 35 32
Summa rörelsekostnader -8 284 -6 490 -18 150 -10 849
Rörelseresultat 3 680 -660 2 171 2 299
Resultat 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Resultat före skatt 3 679 1 338 2 417 1 853
Skatt 110 2 516 420
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 679 -660 2 163 2 297
Årets resultat 399 -84 1 746 1 434
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 0 8 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 679 -660 2 163 2 297
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Koncernbidrag -3 170 -1 420 -155 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 1 998 254 -444
Balansräkning 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 301 99
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 301 99
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 5 5
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 5 5
2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Summa anläggningstillgångar 0 0 306 104

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 3 120 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 3 120 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Kundfordringar 23 49 62 14
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 4 439 0 970
Övriga kortfristiga fordringar 3 218 10 459 8 146 7 226
Summa kortfristiga fordringar 3 241 14 947 8 208 8 210
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 8 391 295 670 1 126
2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Summa omsättningstillgångar 11 632 15 242 11 997 9 336
Summa tillgångar 11 632 15 242 12 304 9 440

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Balanserat resultat 4 195 4 279 2 534 1 100
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 399 -84 1 746 1 434
Summa fritt eget kapital 4 594 4 195 4 280 2 534
2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Summa eget kapital 4 714 4 315 4 400 2 654
Summa obeskattade reserver 580 580 2 578 2 832
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 52 1 139 1 734 547
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 3 170 2 997 298 899
Övriga kortfristiga skulder 3 116 6 212 3 294 2 509
Summa kortfristiga skulder 6 338 10 348 5 326 3 955
2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Summa eget kapital och skulder 11 632 15 242 12 304 9 440

Noter

2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Antal anställda 0 3 4 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 4 500 0 0 0
2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Kassalikviditet (%) 183,53 % 147,29 % 166,69 % 236,06 %
Soliditet (%) 44,20 % 31,11 % 51,20 % 50,22 %
Avkastning på eget kapital (%) 71,56 % -13,92 % 34,33 % 48,45 %
Riskbuffert (%) 31,62 % -4,33 % 17,51 % 24,31 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 30,69 % -5,47 % 15,24 % 17,47 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0