Nyckeltal för Procurator AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 749 550 1 575 790 1 808 810 1 429 980
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 14 567 38 713 37 611 7 116
Total omsättning 1 764 117 1 614 503 1 846 421 1 437 096
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 1 260 480 1 105 840 1 462 330 1 114 020
Övriga externa kostnader 287 417 281 204 232 402 181 603
Personalkostnader 199 325 193 221 132 317 106 189
Avskrivningar 57 070 51 666 1 358 1 045
Summa rörelsekostnader -1 804 292 -1 631 931 -1 828 407 -1 402 857
Rörelseresultat -41 640 -17 679 3 505 33 320
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -28 551 -19 392 750 35 114
Skatt -7 438 -627 396 -693
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -28 551 -21 571 -1 338 37 429
Årets resultat -16 113 -43 265 354 -4 638
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -16 558 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 208 30 72 103
Externa ränteintäkter 1 312 397 616 1 093
Räntekostnader till koncernföretag 10 188 9 108 3 703 1 174
Externa räntekostnader 252 848 421 0
Övriga finansiella kostnader 6 819 10 345 8 995 769
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -28 551 -21 571 -1 338 37 429
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 5 000 -24 500 0 -40 445
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 2 179 2 088 -2 315
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 7 521 9 932 0 0
Patent, licenser mm 31 350 41 023 0 0
Goodwill 123 560 162 074 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 738 3 647 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 163 169 216 676 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 428 26 0 0
Maskiner 0 0 0 352
Inventarier 27 674 31 775 7 406 9 383
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 28 102 31 801 7 406 9 735
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -16 558 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 846 8 2 800 580
Summa finansiella anläggningstillgångar 43 223 42 385 2 800 580
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 234 494 290 862 10 207 10 315

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 341 012 362 998 254 366 89 394
Summa varulager 341 012 362 998 254 366 89 394
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 262 615 204 884 216 591 200 062
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 283 188 271 525 10 644 24 384
Övriga kortfristiga fordringar 79 824 67 826 51 508 36 654
Summa kortfristiga fordringar 625 627 544 235 278 743 261 100
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 108 111 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 966 747 907 344 533 109 350 494
Summa tillgångar 1 201 240 1 198 210 543 316 360 809

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 21 000 21 000 21 000 21 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 4 200 4 200 4 200 4 200
Summa bundet eget kapital 25 200 25 200 25 200 25 200
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 490 699 533 964 40 900 45 538
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -16 113 -43 265 354 -4 638
Summa fritt eget kapital 474 586 490 699 41 254 40 900
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 499 786 515 899 66 454 66 100
Summa obeskattade reserver 0 0 2 179 4 267
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 33 771 42 915 0 70
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 300 000 300 000 100 000 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 300 000 300 000 100 000 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 269 065 231 514 257 668 154 777
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 28 247 28 568 19 002 107 644
Övriga kortfristiga skulder 70 372 79 310 98 013 27 951
Summa kortfristiga skulder 367 684 339 392 374 683 290 372
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 1 201 240 1 198 210 543 316 360 809

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 259 272 332 142
Löner till styrelse & VD 5 570 1 929 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 117 602 128 021 128 365 67 055
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 55 941 57 653 55 974 32 875
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 400 650 93 950 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 25 700 25 700 0 0
Summa säkerheter 426 350 119 650 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 170,18 % 160,39 % 74,39 % 89,92 %
Soliditet (%) 41,61 % 43,06 % 12,53 % 19,19 %
Avkastning på eget kapital (%) -5,71 % -4,18 % -1,97 % 54,05 %
Riskbuffert (%) -3,52 % -3,28 % -0,59 % 10,25 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -2,62 % -2,66 % -0,80 % 2,48 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 476 478 387 472
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!