Nyckeltal för Prius Portar Aktiebolag

Information 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 279 2 818 2 249 2 312
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 48 42 57 32
Total omsättning 2 327 2 860 2 306 2 344
Rörelsens kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 517 1 060 668 744
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 547 596 454 489
Personalkostnader 1 005 927 870 937
Avskrivningar 127 120 123 129
Summa rörelsekostnader -2 196 -2 703 -2 115 -2 299
Rörelseresultat 130 158 191 44
Resultat 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat före skatt 36 88 135 0
Skatt 14 24 9 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 36 118 135 0
Årets resultat 22 64 126 0
Jämförelsestörande poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 12 0 5
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 95 53 56 49
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 36 118 135 0
Bokslutsdispositioner 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 -30 0 0
Balansräkning 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Byggnader och mark 1 722 1 842 1 962 2 081
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 30 0 0 3
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 752 1 842 1 962 2 084
Finansiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa anläggningstillgångar 1 752 1 842 1 962 2 084

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 492 338 267 281
Summa varulager 492 338 267 281
Kortfristiga fordringar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kundfordringar 344 197 308 411
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 93 99 119 130
Summa kortfristiga fordringar 437 296 427 541
Kassa och bank 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 20 187 175 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa omsättningstillgångar 949 821 869 822
Summa tillgångar 2 700 2 663 2 830 2 907

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserat resultat 232 168 42 43
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 22 64 126 0
Summa fritt eget kapital 254 232 168 43
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital 374 352 288 163
Summa obeskattade reserver 30 30 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 183 1 263 1 343 1 423
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 681 695 801 851
Summa långfristiga skulder 1 864 1 958 2 144 2 274
Kortfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Skulder till kreditinstitut, korta 80 80 80 196
Leverantörsskulder 149 94 105 130
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 202 149 213 144
Summa kortfristiga skulder 431 323 398 470
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital och skulder 2 700 2 663 2 830 2 907

Noter

2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Företagsinteckningar 600 600 600 600
Fastighetsinteckningar 2 150 2 150 2 150 2 150
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 2 750 2 750 2 750 2 750
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 600 600 600 600
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 116
Utdelning 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kassalikviditet (%) 106,03 % 149,54 % 151,26 % 115,11 %
Soliditet (%) 14,67 % 14,05 % 10,18 % 5,61 %
Avkastning på eget kapital (%) 9,09 % 31,54 % 46,88 % 0,00 %
Riskbuffert (%) 0,73 % 4,11 % 4,55 % -0,10 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -2,59 % 2,31 % 3,51 % -2,12 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!