Nyckeltal för Prius Portar Aktiebolag

Information 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 818 2 249 2 312 3 917
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 42 57 32 27
Total omsättning 2 860 2 306 2 344 3 944
Rörelsens kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 060 668 744 2 016
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 596 454 489 672
Personalkostnader 927 870 937 1 161
Avskrivningar 120 123 129 132
Summa rörelsekostnader -2 703 -2 115 -2 299 -3 981
Rörelseresultat 158 191 44 -35
Resultat 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat före skatt 88 135 0 -75
Skatt 24 9 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 118 135 0 -75
Årets resultat 64 126 0 -75
Jämförelsestörande poster 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 12 0 5 5
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 53 56 49 44
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 118 135 0 -75
Bokslutsdispositioner 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -30 0 0 0
Balansräkning 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Byggnader och mark 1 842 1 962 2 081 2 202
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 3 12
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 842 1 962 2 084 2 214
Finansiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa anläggningstillgångar 1 842 1 962 2 084 2 214

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 338 267 281 262
Summa varulager 338 267 281 262
Kortfristiga fordringar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Kundfordringar 197 308 411 419
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 99 119 130 163
Summa kortfristiga fordringar 296 427 541 582
Kassa och bank 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 187 175 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa omsättningstillgångar 821 869 822 844
Summa tillgångar 2 663 2 830 2 907 3 058

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserat resultat 168 42 43 118
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 64 126 0 -75
Summa fritt eget kapital 232 168 43 43
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital 352 288 163 163
Summa obeskattade reserver 30 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 263 1 343 1 423 1 503
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 695 801 851 703
Summa långfristiga skulder 1 958 2 144 2 274 2 206
Kortfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Skulder till kreditinstitut, korta 80 80 196 165
Leverantörsskulder 94 105 130 185
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 149 213 144 339
Summa kortfristiga skulder 323 398 470 689
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital och skulder 2 663 2 830 2 907 3 058

Noter

2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Företagsinteckningar 600 600 600 600
Fastighetsinteckningar 2 150 2 150 2 150 2 150
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 2 750 2 750 2 750 2 750
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 600 600 600 600
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 116 85
Utdelning 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Kassalikviditet (%) 149,54 % 151,26 % 115,11 % 84,47 %
Soliditet (%) 14,05 % 10,18 % 5,61 % 5,33 %
Avkastning på eget kapital (%) 31,54 % 46,88 % 0,00 % -46,01 %
Riskbuffert (%) 4,11 % 4,55 % -0,10 % -2,53 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,31 % 3,51 % -2,12 % -3,04 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!