Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Poppels Restaurang AB

Information 2020-12
Valuta KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 16

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 382
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 0
Total omsättning 3 382
Rörelsens kostnader 2020-12
Försäljningskostnader 0
Administrationskostnader 0
Kostnader för forskning och utveckling 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 547
Handelsvaror 422
Övriga externa kostnader 629
Personalkostnader 1 955
Avskrivningar 0
Summa rörelsekostnader -3 553
Rörelseresultat -172
Resultat 2020-12
Resultat före skatt -172
Skatt 8
Minoritetsintressen 0
Resultat efter finansnetto -172
Årets resultat 20
Jämförelsestörande poster 2020-12
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 0
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Summa extraordinära poster 0
Resultat före bokslutsdispositioner -172
Bokslutsdispositioner 2020-12
Koncernbidrag 200
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Balansräkning 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 0
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0
2020-12
Summa anläggningstillgångar 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 120
Summa varulager 120
Kortfristiga fordringar 2020-12
Kundfordringar 10
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 200
Övriga kortfristiga fordringar 14
Summa kortfristiga fordringar 224
Kassa och bank 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0
Summa kassa och bank 688
2020-12
Summa omsättningstillgångar 1 031
Summa tillgångar 1 031

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12
Aktiekapital 50
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa bundet eget kapital 50
Fritt eget kapital 2020-12
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat 20
Summa fritt eget kapital 20
2020-12
Summa eget kapital 70
Summa obeskattade reserver 0
Minoritetsintressen 0
Summa avsättningar 0
Långfristiga skulder 2020-12
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 500
Övriga långfristiga skulder 0
Summa långfristiga skulder 500
Kortfristiga skulder 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 63
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 398
Summa kortfristiga skulder 461
2020-12
Summa eget kapital och skulder 1 031

Noter

2020-12
Antal anställda 3
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 0
2020-12
Företagsinteckningar 0
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 0
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Utdelning 0
2020-12
Kassalikviditet (%) 197,83 %
Soliditet (%) 6,79 %
Avkastning på eget kapital (%) -245,71 %
Riskbuffert (%) -16,68 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -5,09 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0