Nyckeltal för PodX Group Aktiebolag

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2022-12 2021-12
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 11

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 6 0
Total omsättning 6 0
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader 5 654 352
Personalkostnader 9 649 1 936
Avskrivningar 0 0
Summa rörelsekostnader -15 303 -2 288
Rörelseresultat -15 310 -2 288
Resultat 2022-12 2021-12
Resultat före skatt -17 729 -2 291
Skatt 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto -17 729 -2 291
Årets resultat -17 729 -2 291
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 70 0
Externa ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 2 487 0
Externa räntekostnader 0 3
Övriga finansiella kostnader 2 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -17 729 -2 291
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 0 0
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 81 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 77 393 0
2022-12 2021-12
Summa anläggningstillgångar 77 393 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa varulager 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12
Kundfordringar 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 3 002
Övriga kortfristiga fordringar 744 12
Summa kortfristiga fordringar 744 3 014
Kassa och bank 2022-12 2021-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 8 360 738
2022-12 2021-12
Summa omsättningstillgångar 9 105 3 751
Summa tillgångar 86 497 3 751

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12
Aktiekapital 109 100
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 2 0
Summa bundet eget kapital 111 100
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12
Balanserat resultat 87 579 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott -3 000 3 000
Årets resultat -17 729 -2 291
Summa fritt eget kapital 66 850 709
2022-12 2021-12
Summa eget kapital 66 961 809
Summa obeskattade reserver 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 10 908 0
Summa långfristiga skulder 10 908 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 2 746 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 472 1 503
Övriga kortfristiga skulder 5 411 1 439
Summa kortfristiga skulder 8 629 2 942
2022-12 2021-12
Summa eget kapital och skulder 86 497 3 751

Noter

2022-12 2021-12
Antal anställda 5 3
Löner till styrelse & VD 2 438 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 3 581 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 2 618 0
2022-12 2021-12
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 0 0
Villkorat aktieägartillskott 2 000 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 2 000 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Utdelning 0 0
2022-12 2021-12
Kassalikviditet (%) 105,50 % 127,53 %
Soliditet (%) 77,41 % 21,57 %
Avkastning på eget kapital (%) -26,48 % -283,19 %
Riskbuffert (%) -30,36 % -61,10 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 1 204 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord