Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Playe AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 265 1 964 1 915 2 284
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 30 0 6 12
Total omsättning 2 295 1 964 1 921 2 296
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 -25
Råvaror och förnödenheter 964 972 1 002 1 118
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 418 394 363 396
Personalkostnader 695 679 743 1 079
Avskrivningar 24 24 0 0
Summa rörelsekostnader -2 101 -2 069 -2 108 -2 568
Rörelseresultat 194 -105 -188 -322
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 194 -108 -188 178
Skatt 0 0 0 -3
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 194 -108 -188 -322
Årets resultat 303 -1 0 182
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 2
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 3 1 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 194 -108 -188 -322
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 109 107 188 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 500
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 4 8 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 61 81 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 65 89 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 65 89 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 52 0 126 343
Övriga kortfristiga fordringar 179 195 116 60
Summa kortfristiga fordringar 231 195 242 403
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 430 171 119 83
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 661 366 361 486
Summa tillgångar 725 455 361 486

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 200 200 200 200
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 200 200 200 200
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 15 16 16 -165
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 303 -1 0 182
Summa fritt eget kapital 318 15 16 17
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 518 215 216 217
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 71 24 7 102
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 81 0 0
Övriga kortfristiga skulder 136 134 138 168
Summa kortfristiga skulder 207 239 145 270
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 725 455 361 486

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 2 2 2 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 319,32 % 153,14 % 248,97 % 180,00 %
Soliditet (%) 71,45 % 47,25 % 59,83 % 44,65 %
Avkastning på eget kapital (%) 37,45 % -50,23 % -87,04 % -148,39 %
Riskbuffert (%) 26,76 % -24,33 % -52,49 % -66,58 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 8,57 % -5,65 % -9,87 % -14,19 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0