Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Plåtteknik i Kumla AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 21 534 22 491 24 843 22 578
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 94 3 166 0
Total omsättning 21 628 22 494 25 009 22 578
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm -331 -460 -551 175
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 7 631 8 053 8 792 8 177
Övriga externa kostnader 6 165 4 869 5 722 5 384
Personalkostnader 6 210 7 639 8 334 8 106
Avskrivningar 721 410 322 229
Summa rörelsekostnader -20 396 -20 511 -22 619 -22 071
Rörelseresultat 571 1 061 1 158 838
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 181 180 348 550
Skatt 44 44 80 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 431 880 920 550
Årets resultat 137 136 268 550
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 1 3 5
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 139 183 242 294
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 431 880 920 550
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -250 -700 -572 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 3 700 3 949 4 339 3 737
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 700 3 949 4 339 3 737
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 14 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 14 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 3 714 3 949 4 339 3 737

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 2 703 3 035 3 495 4 046
Summa varulager 2 703 3 035 3 495 4 046
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 1 035 1 186 1 682 1 583
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 906 906 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 452 299 489 950
Summa kortfristiga fordringar 2 393 2 391 2 171 2 533
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 5 097 5 426 5 666 6 579
Summa tillgångar 8 811 9 375 10 005 10 316

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 150 150 150 150
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 184 202 221 239
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 334 352 371 389
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 1 267 1 107 814 514
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 137 136 268 550
Summa fritt eget kapital 1 404 1 243 1 082 1 064
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 1 738 1 595 1 453 1 453
Summa obeskattade reserver 372 122 122 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 48 55 60 67
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 845 1 890 999 1 286
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 704 1 989 2 583 3 135
Summa långfristiga skulder 2 549 3 879 3 582 4 421
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 874 0 0 895
Leverantörsskulder 1 312 765 1 821 1 911
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 700 450 0
Övriga kortfristiga skulder 1 918 2 261 2 517 1 569
Summa kortfristiga skulder 4 104 3 726 4 788 4 375
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 8 811 9 375 10 005 10 316

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 11 14 16 15
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 3 950 3 950 3 950 3 950
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 3 950 3 950 3 950 3 950
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 3 000 3 000 2 900 3 700
Utnyttjad checkräkningskredit 845 1 890 999 1 217
Utdelning 0 0 0 250
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 58,31 % 64,17 % 45,34 % 57,90 %
Soliditet (%) 22,84 % 17,97 % 15,42 % 14,08 %
Avkastning på eget kapital (%) 21,42 % 52,23 % 59,63 % 37,85 %
Riskbuffert (%) 4,41 % 8,94 % 8,73 % 4,84 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1,36 % 3,10 % 2,73 % 1,13 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0