Nyckeltal för Pizzeria Fungi AB

Information 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 2 858 3 817 3 498
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 5 1 471 92 157
Total omsättning 5 4 329 3 909 3 655
Rörelsens kostnader 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 802 892 832
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 44 408 427 397
Personalkostnader 0 1 369 1 884 1 901
Avskrivningar 0 0 12 5
Summa rörelsekostnader -44 -2 579 -3 215 -3 135
Rörelseresultat -39 1 751 695 520
Resultat 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat före skatt 790 1 001 574 356
Skatt 171 284 124 98
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -36 1 378 694 520
Årets resultat 620 717 450 358
Jämförelsestörande poster 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -369 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 5 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 3 2 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -36 1 378 694 520
Bokslutsdispositioner 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Koncernbidrag 0 0 0 100
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 826 -377 -120 -164
Balansräkning 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 42 54
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 42 54
Finansiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -369 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 50 50
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa anläggningstillgångar 0 0 92 104

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 33 31
Summa varulager 0 0 33 31
Kortfristiga fordringar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 369 369
Övriga kortfristiga fordringar 4 16 36 34
Summa kortfristiga fordringar 4 16 405 403
Kassa och bank 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 007 2 430 1 207 749
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa omsättningstillgångar 1 012 2 445 1 645 1 183
Summa tillgångar 1 012 2 445 1 737 1 287

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Balanserat resultat 41 523 373 225
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 620 717 450 358
Summa fritt eget kapital 661 1 240 823 583
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa eget kapital 711 1 290 873 633
Summa obeskattade reserver 89 915 538 418
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 2 1 0 -1
Summa långfristiga skulder 2 1 0 -1
Kortfristiga skulder 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 5 5
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 210 239 321 231
Summa kortfristiga skulder 210 239 326 236
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa eget kapital och skulder 1 012 2 445 1 737 1 287

Noter

2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Antal anställda 0 4 5 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 550 1 200 300 210
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Kassalikviditet (%) 481,43 % 1 023,43 % 494,48 % 488,14 %
Soliditet (%) 76,74 % 80,34 % 73,09 % 73,12 %
Avkastning på eget kapital (%) -4,64 % 70,15 % 54,67 % 55,26 %
Riskbuffert (%) -3,88 % 55,86 % 39,64 % 40,40 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 48,11 % 18,13 % 14,87 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!