Nyckeltal för Pizzeria 93:an AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 7 965 3 659 3 770 6 808
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 35 0
Total omsättning 7 965 3 659 3 805 6 808
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 2 366 1 254 1 232 1 987
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 669 1 276 1 301 1 415
Personalkostnader 2 195 1 739 2 440 3 596
Avskrivningar 28 61 61 61
Summa rörelsekostnader -7 258 -4 330 -5 034 -7 059
Rörelseresultat 671 -671 -1 228 -251
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 1 206 109 -456 225
Skatt 199 0 0 54
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 906 -461 -1 554 144
Årets resultat 1 007 109 -455 171
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 236 211 0 397
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 0 325 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 906 -461 -1 554 144
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 300 570 1 098 81
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 58 86 147 208
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 58 86 147 208
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 58 86 147 208

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 45 45 25 79
Summa varulager 45 45 25 79
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 10 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 92 245 784 687
Summa kortfristiga fordringar 102 245 784 687
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 198 2 443 3 596 3 982
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 2 345 2 733 4 405 4 747
Summa tillgångar 2 402 2 819 4 552 4 955

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 277 1 168 1 623 1 453
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 007 109 -455 171
Summa fritt eget kapital 1 284 1 277 1 168 1 624
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 1 334 1 327 1 218 1 674
Summa obeskattade reserver 80 380 950 2 048
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 97 0 23 1
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 891 1 112 2 361 1 232
Summa kortfristiga skulder 988 1 112 2 384 1 233
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 2 402 2 819 4 552 4 955

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 4 4 5 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 1 000 1 000 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 232,79 % 241,73 % 183,72 % 378,67 %
Soliditet (%) 57,99 % 57,01 % 42,14 % 64,25 %
Avkastning på eget kapital (%) 65,04 % -28,69 % -81,02 % 4,52 %
Riskbuffert (%) 37,66 % -16,35 % -39,34 % 2,83 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 11,36 % -12,60 % -49,84 % 2,09 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!