Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Permobil Holding AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 171 0
Total omsättning 0 0 171 0
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 6 5 0 211
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -6 -5 0 -211
Rörelseresultat -6 -5 171 -211
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 93 658 147 433 -87 120 143 751
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 93 658 147 433 -87 120 143 751
Årets resultat 41 258 0 210 3 186
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 30 210 19 347
Ränteintäkter från koncernföretag 52 406 59 982 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 1
Räntekostnader till koncernföretag 23 417 23 126 0 0
Externa räntekostnader 0 0 24 435 28 214
Övriga finansiella kostnader 0 0 120 897 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 93 658 147 433 -87 120 143 751
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag -52 400 -147 433 87 330 -140 565
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 30 210 19 347
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 565 270 1 545 550 1 420 800 1 139 700
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 010 240 2 990 520 2 865 760 2 584 660
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 3 010 240 2 990 520 2 865 760 2 584 660

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 95 439 77 827 32 023 375 688
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 7
Summa kortfristiga fordringar 95 439 77 827 32 023 375 695
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 211
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 95 439 77 827 32 023 375 906
Summa tillgångar 3 105 680 3 068 350 2 897 790 2 960 570

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 5 398 5 398 5 398 5 398
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 5 398 5 398 5 398 5 398
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 1 268 280 1 268 280 1 268 070 1 264 880
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 41 258 0 210 3 186
Summa fritt eget kapital 1 309 538 1 268 280 1 268 280 1 268 066
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 1 314 940 1 273 680 1 273 680 1 273 470
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 1 317 180 1 293 770 1 270 640 1 246 220
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 1 317 180 1 293 770 1 270 640 1 246 220
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 473 560 500 903 353 468 440 887
Övriga kortfristiga skulder 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 473 560 500 903 353 468 440 887
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 3 105 680 3 068 350 2 897 790 2 960 570

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 20,15 % 15,54 % 9,06 % 85,26 %
Soliditet (%) 42,34 % 41,51 % 43,95 % 43,01 %
Avkastning på eget kapital (%) 7,12 % 11,58 % -6,84 % 11,29 %
Riskbuffert (%) 2,46 % 4,27 % -6,94 % 4,14 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0