Nyckeltal för Perel AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 41 536 22 558 21 380 52 749
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 881 3 405 4 266 0
Total omsättning 42 417 25 963 25 646 52 749
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 2 845 1 449 1 367 5 411
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 24 647 15 092 14 969 28 298
Personalkostnader 11 387 8 149 8 410 15 386
Avskrivningar 1 588 1 369 1 690 1 798
Summa rörelsekostnader -40 467 -26 059 -26 436 -50 893
Rörelseresultat 1 950 -96 -790 1 856
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 289 -117 -105 55
Skatt 2 0 0 29
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 839 -117 -805 1 855
Årets resultat 287 -117 -105 26
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 112 21 15 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 839 -117 -805 1 855
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -1 550 0 700 -1 800
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 15 319 3 017 4 314 5 913
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 88 2 914 961 1 232
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 15 407 5 931 5 275 7 145
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 15 407 5 931 5 275 7 145

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 263 160 167 300
Summa varulager 263 160 167 300
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 1 655 1 016 304 2 279
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 437 875 1 696 363
Summa kortfristiga fordringar 2 092 1 891 2 000 2 642
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 2 980 1 004 1 582
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 2 355 5 031 3 171 4 524
Summa tillgångar 17 762 10 962 8 446 11 669

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 200 200 200 2 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 200 200 200 2 000
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 1 771 1 888 1 993 4 168
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 -4 000
Årets resultat 287 -117 -105 26
Summa fritt eget kapital 2 058 1 771 1 888 194
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 2 258 1 971 2 088 2 194
Summa obeskattade reserver 3 250 1 700 1 700 2 400
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 3 000 0 0 0
Summa långfristiga skulder 3 000 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 22 0 0 0
Leverantörsskulder 1 534 1 529 1 433 3 344
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 7 698 5 762 3 225 3 731
Summa kortfristiga skulder 9 254 7 291 4 658 7 075
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 17 762 10 962 8 446 11 669

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 25 17 19 40
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 2 000 2 000 2 000 2 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 2 000 2 000 2 000 2 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 2 000 2 000 2 000 2 000
Utnyttjad checkräkningskredit 22 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 22,61 % 66,81 % 64,49 % 59,70 %
Soliditet (%) 26,20 % 29,41 % 39,56 % 33,96 %
Avkastning på eget kapital (%) 39,52 % -3,63 % -24,10 % 46,81 %
Riskbuffert (%) 10,13 % -1,15 % -9,65 % 15,90 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 4,16 % -0,61 % -3,84 % 3,52 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!