Pekos Värmland AB

556533-8406 (Karlstad)

Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Pekos Värmland AB

Information 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 459 862 451 747 445 939 426 246
Övriga rörelseintäkter 2 446 2 519 1 603 2 294
Total omsättning 462 308 454 266 447 542 428 540
Rörelsens kostnader 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 350 438 344 328 343 241 330 113
Rörelseresultat 10 076 10 530 12 378 7 499
Resultat 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Resultat före skatt 10 000 10 478 12 334 7 438
Skatt 352 245 269 235
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 10 000 10 478 12 334 7 438
Årets resultat 48 33 65 3
Jämförelsestörande poster 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 3 3 6
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 77 55 47 67
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 10 000 10 478 12 334 7 438
Bokslutsdispositioner 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Koncernbidrag -9 600 -10 200 -12 000 -7 200
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Byggnader och mark 14 15 20 28
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 22 195 20 593 21 402 16 766
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 22 209 20 608 21 422 16 794
Finansiella anläggningstillgångar 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 5 346 4 762 4 178 3 546
Summa finansiella anläggningstillgångar 5 346 4 762 4 178 3 546
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Summa anläggningstillgångar 27 556 25 370 25 600 20 340

Omsättningstillgångar

Varulager 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 25 580 23 929 24 343 24 425
Summa varulager 25 580 23 929 24 343 24 425
Kortfristiga fordringar 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Kundfordringar 4 343 4 934 4 870 6 057
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 9 298 3 698
Övriga kortfristiga fordringar 3 408 1 184 1 652 2 382
Summa kortfristiga fordringar 7 751 6 127 6 820 12 137
Kassa och bank 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 57 069 43 970 35 206 8 680
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Summa omsättningstillgångar 90 400 74 025 66 369 45 242
Summa tillgångar 117 956 99 395 91 969 65 582

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Aktiekapital 500 500 500 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 200 200 200 200
Summa bundet eget kapital 700 700 700 700
Fritt eget kapital 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Balanserat resultat 903 869 804 801
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 48 33 65 3
Summa fritt eget kapital 951 902 869 804
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Summa eget kapital 1 651 1 602 1 569 1 504
Summa obeskattade reserver 12 243 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 10 579 8 596 5 726
Långfristiga skulder 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 24 399 9 755 7 975 6 950
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 63 208 64 349 60 115 40 046
Övriga kortfristiga skulder 16 455 13 110 13 714 11 356
Summa kortfristiga skulder 104 062 87 214 81 804 58 352
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Summa eget kapital och skulder 117 956 99 395 91 969 65 582

Noter

2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 115 113 108 103
Löner till styrelse & VD 2 407 2 422 2 264 2 307
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 38 672 36 310 35 076 33 133
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 16 879 15 429 14 338 13 384
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 5 320 4 762 4 178 0
Summa säkerheter 5 320 4 762 4 178 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Kassalikviditet (%) 62,29 % 57,44 % 51,37 % 35,67 %
Soliditet (%) 9,05 % 1,61 % 1,71 % 2,29 %
Avkastning på eget kapital (%) 93,68 % 654,06 % 786,11 % 494,55 %
Riskbuffert (%) 8,47 % 10,53 % 13,40 % 11,33 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,16 % 2,31 % 2,76 % 1,73 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 357 343 346 344
Läs mer.