Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Peab Vagnpark AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 207 593 188 104 168 328 152 404
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 20 425 17 723 18 059 18 401
Total omsättning 228 018 205 827 186 387 170 805
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 186 659 165 425 144 045 132 311
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 452 819 965 1 489
Summa rörelsekostnader -187 111 -166 244 -145 010 -133 800
Rörelseresultat 40 907 39 583 41 377 37 005
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 40 385 39 857 41 980 37 436
Skatt 0 0 7 7
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 40 907 39 583 41 377 37 005
Årets resultat -6 510 0 26 24
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 40 907 39 583 41 377 37 005
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag -46 895 -39 857 -41 947 -37 405
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -522 274 603 431
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 2 945 2 423 2 697 3 300
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 945 2 423 2 697 3 300
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 7
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 7
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 2 945 2 423 2 697 3 307

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 1 094 1 676 1 677 1 285
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 55 659 72 411 70 253 64 586
Övriga kortfristiga fordringar 19 344 18 953 15 815 13 820
Summa kortfristiga fordringar 76 097 93 040 87 745 79 691
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 76 097 93 040 87 745 79 691
Summa tillgångar 79 042 95 463 90 442 82 998

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 600 600 600 600
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 120 120 120 120
Summa bundet eget kapital 720 720 720 720
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 857 857 831 807
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 5 653 0 0 0
Årets resultat -6 510 0 26 24
Summa fritt eget kapital 0 857 857 831
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 720 1 577 1 577 1 551
Summa obeskattade reserver 2 945 2 423 2 697 3 300
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 32 021 32 050 27 660 25 380
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 4 253 40 007 42 404 37 702
Övriga kortfristiga skulder 39 103 19 406 16 104 15 065
Summa kortfristiga skulder 75 377 91 463 86 168 78 147
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 79 042 95 463 90 442 82 998

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 100,96 % 101,72 % 101,83 % 101,98 %
Soliditet (%) 3,66 % 3,52 % 3,94 % 4,80 %
Avkastning på eget kapital (%) 1 415,24 % 1 177,10 % 1 160,75 % 929,05 %
Riskbuffert (%) 51,75 % 41,46 % 45,75 % 44,59 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 19,71 % 21,04 % 24,58 % 24,28 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0