Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Peab Vagnpark AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 213 875 207 593 188 104 168 328
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 29 059 20 425 17 723 18 059
Total omsättning 242 934 228 018 205 827 186 387
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 189 391 186 659 165 425 144 045
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 988 452 819 965
Summa rörelsekostnader -190 379 -187 111 -166 244 -145 010
Rörelseresultat 52 555 40 907 39 583 41 377
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 49 807 40 385 39 857 41 980
Skatt 0 0 0 7
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 52 555 40 907 39 583 41 377
Årets resultat -6 686 -6 510 0 26
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 52 555 40 907 39 583 41 377
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -56 493 -46 895 -39 857 -41 947
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -2 748 -522 274 603
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 5 692 2 945 2 423 2 697
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 5 692 2 945 2 423 2 697
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 5 692 2 945 2 423 2 697

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 458 1 094 1 676 1 677
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 64 050 55 659 72 411 70 253
Övriga kortfristiga fordringar 19 601 19 344 18 953 15 815
Summa kortfristiga fordringar 84 109 76 097 93 040 87 745
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 84 109 76 097 93 040 87 745
Summa tillgångar 89 801 79 042 95 463 90 442

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 600 600 600 600
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 120 120 120 120
Summa bundet eget kapital 720 720 720 720
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 0 857 857 831
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 6 700 5 653 0 0
Årets resultat -6 686 -6 510 0 26
Summa fritt eget kapital 14 0 857 857
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 734 720 1 577 1 577
Summa obeskattade reserver 5 692 2 945 2 423 2 697
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 31 976 32 021 32 050 27 660
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 50 140 4 253 40 007 42 404
Övriga kortfristiga skulder 1 259 39 103 19 406 16 104
Summa kortfristiga skulder 83 375 75 377 91 463 86 168
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 89 801 79 042 95 463 90 442

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 100,88 % 100,96 % 101,72 % 101,83 %
Soliditet (%) 5,49 % 3,66 % 3,52 % 3,94 %
Avkastning på eget kapital (%) 1 066,24 % 1 415,24 % 1 177,10 % 1 160,75 %
Riskbuffert (%) 58,52 % 51,75 % 41,46 % 45,75 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 24,57 % 19,71 % 21,04 % 24,58 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0