Nyckeltal för Peab Support AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 606 083 557 892 540 044 524 489
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 518 923 700 5 568
Total omsättning 606 601 558 815 540 744 530 057
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 480 838 476 714 453 481
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 912 606 434
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 322 258 0 0 0
Personalkostnader 211 728 0 0 0
Avskrivningar 26 778 0 0 0
Summa rörelsekostnader -560 764 -481 750 -477 320 -453 915
Rörelseresultat 45 837 77 065 63 424 76 142
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 23 653 74 735 74 148 76 201
Skatt -160 4 070 4 703 -2 445
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 42 846 76 423 74 148 76 201
Årets resultat -5 378 13 453 23 464 -3 358
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 1 0 0
Externa ränteintäkter 6 14 6 5
Räntekostnader till koncernföretag 3 251 0 0 0
Externa räntekostnader 20 819 138 34
Övriga finansiella kostnader 113 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 42 846 76 423 74 148 76 201
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -29 191 -57 212 -45 981 -82 004
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -19 193 -1 688 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 273 021 198 894 92 546 13 669
Summa immateriella anläggningstillgångar 273 021 198 894 92 546 13 669
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 17 385
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 39 446 35 695 23 244 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 2 806
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 12 236 15 119 17 623 17 818
Summa materiella anläggningstillgångar 51 682 50 814 40 867 38 009
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 5 275 4 436 7 728 12 108
Summa finansiella anläggningstillgångar 5 427 4 588 7 880 12 260
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 330 130 254 296 141 293 63 938

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 837 304 87 158
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 67 319 51 198 84 537 174 080
Övriga kortfristiga fordringar 42 632 44 626 16 579 18 176
Summa kortfristiga fordringar 110 788 96 128 101 203 192 414
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 30 141
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 110 788 96 128 101 233 192 555
Summa tillgångar 440 918 350 424 242 526 256 493

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 35 000 35 000 35 000 35 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 96 264 72 098 31 261 7 000
Summa bundet eget kapital 131 264 107 098 66 261 42 000
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat -23 546 -40 833 -24 260 3 359
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 30 000 28 000 800 0
Årets resultat -5 378 13 453 23 464 -3 358
Summa fritt eget kapital 1 076 620 4 1
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 132 340 107 718 66 265 42 001
Summa obeskattade reserver 20 881 1 688 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 3 609 2 844 1 824 1 166
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 61 053 63 300 55 372 48 232
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 169 644 128 298 53 626 85 787
Övriga kortfristiga skulder 53 391 46 576 65 439 79 307
Summa kortfristiga skulder 284 088 238 174 174 437 213 326
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 440 918 350 424 242 526 256 493

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 273 252 242 220
Löner till styrelse & VD 2 057 1 899 1 923 1 878
Varav tantiem till styrelse & VD 289 231 236 230
Löner till övriga anställda 132 379 119 225 109 371 95 033
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 66 976 60 335 55 103 47 224
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 3 609 2 844 1 446 1
Summa säkerheter 3 609 2 844 1 446 1
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 39,00 % 40,36 % 58,03 % 90,26 %
Soliditet (%) 33,50 % 31,09 % 27,32 % 16,38 %
Avkastning på eget kapital (%) 29,00 % 70,14 % 111,90 % 181,43 %
Riskbuffert (%) 9,32 % 21,70 % 30,55 % 29,71 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 6,51 % 13,55 % 13,70 % 14,52 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 492 481 460 441
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!