Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Peab Projektutveckling Väst AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 5 414 62 363 194
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 163 2 10
Total omsättning 5 577 62 365 204
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 519 12 975 3 288 237
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -2 519 -12 975 -3 288 -237
Rörelseresultat -2 842 -12 709 58 511 -346
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt -10 493 -11 773 59 524 524
Skatt 14 0 0 26
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -10 493 -11 773 59 524 524
Årets resultat -9 573 -11 -196 787
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 1 456 1 498
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 1 1
Räntekostnader till koncernföretag 823 635 443 629
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 8 737 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -10 493 -11 773 59 524 524
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 934 11 762 -59 719 289
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 1 456 1 498
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 10 900 9 351 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 28 389 26 840 25 629 24 533
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 28 389 26 840 25 629 24 533

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 6 544 6 544 5 469 8 560
Summa varulager 6 544 6 544 5 469 8 560
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 0 0 4 4
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 54 527 28 486 30 352 1 186
Övriga kortfristiga fordringar 40 40 40 250
Summa kortfristiga fordringar 54 567 28 526 30 396 1 440
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 61 111 35 070 35 865 10 000
Summa tillgångar 89 500 61 910 61 494 34 533

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 200 200 200 200
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 40 40 40 40
Summa bundet eget kapital 240 240 240 240
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 590 601 796 9
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 9 000 0 0 0
Årets resultat -9 573 -11 -196 787
Summa fritt eget kapital 17 590 600 796
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 257 830 840 1 036
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 16 5
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 86 724 61 073 60 629 32 327
Övriga kortfristiga skulder 2 520 7 8 1 165
Summa kortfristiga skulder 89 244 61 080 60 653 33 497
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 89 500 61 910 61 494 34 533

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 8 700
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 8 700
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 61,14 % 46,70 % 50,11 % 4,30 %
Soliditet (%) 0,29 % 1,34 % 1,37 % 3,00 %
Avkastning på eget kapital (%) -4 082,88 % -1 418,43 % 7 086,19 % 50,58 %
Riskbuffert (%) -11,75 % -19,03 % 96,79 % 1,46 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -401 060,00 % -2 997,10 % 94,74 % -54,12 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0