Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Peab Projektutveckling Väst AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 855 5 414 62 363
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 19 0 163 2
Total omsättning 2 874 5 577 62 365
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 653 2 519 12 975 3 288
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -2 653 -2 519 -12 975 -3 288
Rörelseresultat -176 -2 842 -12 709 58 511
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -1 423 -10 493 -11 773 59 524
Skatt 0 14 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 423 -10 493 -11 773 59 524
Årets resultat -2 932 -9 573 -11 -196
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 2 068 0 0 1 456
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 1
Räntekostnader till koncernföretag 803 823 635 443
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 2 513 8 737 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 423 -10 493 -11 773 59 524
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -1 509 934 11 762 -59 719
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 2 068 0 0 1 456
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 10 900 9 351 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 29 997 28 389 26 840 25 629
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 29 997 28 389 26 840 25 629

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 4 944 6 544 6 544 5 469
Summa varulager 4 944 6 544 6 544 5 469
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 4
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 7 652 54 527 28 486 30 352
Övriga kortfristiga fordringar 26 40 40 40
Summa kortfristiga fordringar 7 678 54 567 28 526 30 396
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 12 622 61 111 35 070 35 865
Summa tillgångar 42 619 89 500 61 910 61 494

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 200 200 200 200
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 40 40 40 40
Summa bundet eget kapital 240 240 240 240
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 7 871 590 601 796
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 9 000 0 0
Årets resultat -2 932 -9 573 -11 -196
Summa fritt eget kapital 4 939 17 590 600
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 5 179 257 830 840
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 16
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 35 738 86 724 61 073 60 629
Övriga kortfristiga skulder 1 702 2 520 7 8
Summa kortfristiga skulder 37 440 89 244 61 080 60 653
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 42 619 89 500 61 910 61 494

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 20,51 % 61,14 % 46,70 % 50,11 %
Soliditet (%) 12,15 % 0,29 % 1,34 % 1,37 %
Avkastning på eget kapital (%) -27,48 % -4 082,88 % -1 418,43 % 7 086,19 %
Riskbuffert (%) -4,42 % -11,75 % -19,03 % 96,79 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -165,99 % -401 060,00 % -2 997,10 % 94,74 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0