Nyckeltal för Peab Projektutveckling AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 83 205 35 794 38 029 52 212
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 83 205 35 794 38 029 52 212
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 24 098 17 288 0 17 154
Personalkostnader 54 639 17 310 17 392 34 341
Avskrivningar 494 534 419 299
Summa rörelsekostnader -79 231 -35 132 -17 811 -51 794
Rörelseresultat 3 974 662 3 659 418
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -19 390 -18 505 -13 173 -15 144
Skatt -945 236 65 -1 611
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -19 390 -18 526 -13 192 -15 140
Årets resultat -27 758 -18 741 -351 -7 566
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 151 456 99 711 85 604
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 23 329 170 858 116 484 100 959
Externa räntekostnader 35 0 0 203
Övriga finansiella kostnader 0 0 76 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -19 390 -18 526 -13 192 -15 140
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -9 313 0 12 886 5 967
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 21 19 -4
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 6 760 4 272 1 680 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 6 760 4 272 1 680 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 72 145 217
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 101 328
Summa materiella anläggningstillgångar 0 72 246 545
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 23 691 19 670 15 639 10 245
Summa finansiella anläggningstillgångar 951 073 946 952 842 921 831 727
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 957 833 951 296 844 848 832 272

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 3 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 228 928 7 328 470 5 392 400 4 669 630
Övriga kortfristiga fordringar 1 319 292 1 008 559
Summa kortfristiga fordringar 230 247 7 328 760 5 393 410 4 670 190
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 230 247 7 328 760 5 393 410 4 670 190
Summa tillgångar 1 188 080 8 280 050 6 238 260 5 502 460

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 5 800 0 0 0
Summa bundet eget kapital 5 900 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat -1 701 22 839 3 190 756
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 30 000 0 0 10 000
Årets resultat -27 758 -18 741 -351 -7 566
Summa fritt eget kapital 541 4 098 2 839 3 190
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 6 441 4 198 2 939 3 290
Summa obeskattade reserver 0 0 21 40
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 21 370 18 116 14 396 8 579
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 520 1 036 530 288
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 147 330 8 249 990 6 213 130 5 477 200
Övriga kortfristiga skulder 12 422 6 713 7 244 13 066
Summa kortfristiga skulder 1 160 270 8 257 740 6 220 900 5 490 560
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 1 188 080 8 280 050 6 238 260 5 502 460

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 6 4 5 13
Löner till styrelse & VD 0 5 066 3 294 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 422 0
Löner till övriga anställda 0 3 657 1 109 18 034
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 8 445 9 844 14 069
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 18 772 15 760 12 537 7 078
Summa säkerheter 18 772 15 760 12 537 7 078
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 19,84 % 88,75 % 86,70 % 85,06 %
Soliditet (%) 0,54 % 0,05 % 0,05 % 0,06 %
Avkastning på eget kapital (%) -301,04 % -441,31 % -446,51 % -456,10 %
Riskbuffert (%) -1,68 % -0,23 % -0,22 % -0,28 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -51,38 % -529,09 % -341,19 % -222,75 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 2 181 881 1 387
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!