Nyckeltal för Peab Projektutveckling AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 73 946 83 205 35 794 38 029
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 73 946 83 205 35 794 38 029
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 0 24 098 17 288 0
Personalkostnader 39 180 54 639 17 310 17 392
Avskrivningar 1 691 494 534 419
Summa rörelsekostnader -40 871 -79 231 -35 132 -17 811
Rörelseresultat -4 415 3 974 662 3 659
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt -27 071 -19 390 -18 505 -13 173
Skatt -660 -945 236 65
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -27 071 -19 390 -18 526 -13 192
Årets resultat -33 107 -27 758 -18 741 -351
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 151 456 99 711
Externa ränteintäkter 719 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 23 245 23 329 170 858 116 484
Externa räntekostnader 130 35 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 76
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -27 071 -19 390 -18 526 -13 192
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag -6 696 -9 313 0 12 886
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 21 19
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 11 180 6 760 4 272 1 680
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 11 180 6 760 4 272 1 680
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 72 145
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 101
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 72 246
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 33 234 23 691 19 670 15 639
Summa finansiella anläggningstillgångar 960 616 951 073 946 952 842 921
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 971 796 957 833 951 296 844 848

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 0 0 3
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 573 873 228 928 7 328 470 5 392 400
Övriga kortfristiga fordringar 672 1 319 292 1 008
Summa kortfristiga fordringar 574 545 230 247 7 328 760 5 393 410
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 574 545 230 247 7 328 760 5 393 410
Summa tillgångar 1 546 340 1 188 080 8 280 050 6 238 260

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 6 760 5 800 0 0
Summa bundet eget kapital 6 860 5 900 100 100
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat -420 -1 701 22 839 3 190
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 34 000 30 000 0 0
Årets resultat -33 107 -27 758 -18 741 -351
Summa fritt eget kapital 473 541 4 098 2 839
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 7 333 6 441 4 198 2 939
Summa obeskattade reserver 0 0 0 21
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 23 923 21 370 18 116 14 396
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 535 520 1 036 530
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 499 150 1 147 330 8 249 990 6 213 130
Övriga kortfristiga skulder 13 401 12 422 6 713 7 244
Summa kortfristiga skulder 1 515 080 1 160 270 8 257 740 6 220 900
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 1 546 340 1 188 080 8 280 050 6 238 260

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 8 6 4 5
Löner till styrelse & VD 0 0 5 066 3 294
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 422
Löner till övriga anställda 0 0 3 657 1 109
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 8 445 9 844
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 20 889 18 772 15 760 12 537
Summa säkerheter 20 889 18 772 15 760 12 537
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 37,92 % 19,84 % 88,75 % 86,70 %
Soliditet (%) 0,47 % 0,54 % 0,05 % 0,05 %
Avkastning på eget kapital (%) -369,17 % -301,04 % -441,31 % -446,51 %
Riskbuffert (%) -1,78 % -1,68 % -0,23 % -0,22 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -68,22 % -51,38 % -529,09 % -341,19 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 2 181 881
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!