Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Peab Grundläggning Aktiebolag

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 571 760 640 537 589 074 462 676
Övriga rörelseintäkter 8 590 10 501 4 216 2 322
Total omsättning 580 350 651 038 593 290 464 998
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Övriga rörelsekostnader 521 1 332 469 0
Kostnad sålda varor 494 047 558 207 497 124 0
Rörelseresultat 30 604 48 575 51 116 22 806
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 28 475 45 480 57 060 9 570
Skatt 271 73 -1 152 -338
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 30 406 48 485 65 861 6 614
Årets resultat -55 -947 10 325 -17 152
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 14 973 -16 000
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 323 111 110 55
Räntekostnader till koncernföretag 4 0 0 0
Externa räntekostnader 517 201 338 247
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 30 406 48 485 65 861 6 614
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag -28 259 -46 354 -47 887 -27 060
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -1 931 -3 005 -8 801 2 956
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 17 565 3 739 3 883 4 078
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 72 692 78 624 84 502 63 460
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 1 575 350 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 90 257 83 938 88 735 67 538
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 14 973 -16 000
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 5 765 4 910 4 060 2 131
Summa finansiella anläggningstillgångar 15 765 14 910 15 060 53 165
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 106 022 98 848 103 795 120 703

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 37 456 37 687 39 601 48 752
Summa varulager 37 456 37 687 39 601 48 752
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 44 590 36 373 17 194 16 570
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 633 646 676 838 688 886 588 545
Övriga kortfristiga fordringar 18 814 15 888 19 200 30 774
Summa kortfristiga fordringar 697 050 729 099 725 280 635 889
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 734 506 766 786 764 881 684 641
Summa tillgångar 840 528 865 634 868 676 805 344

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 200 200 200 200
Summa bundet eget kapital 1 200 1 200 1 200 1 200
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 646 862 647 809 637 484 654 636
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -55 -947 10 325 -17 152
Summa fritt eget kapital 646 807 646 862 647 809 637 484
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 648 007 648 062 649 009 638 684
Summa obeskattade reserver 37 326 35 395 32 390 23 589
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 5 136 4 154 2 941 1 977
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 15 735 18 352 20 364 18 758
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 1 000 1 000 0
Summa långfristiga skulder 15 735 19 352 21 364 18 758
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 6 877 6 283 5 456 4 381
Leverantörsskulder 35 722 29 042 41 598 28 749
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 38 144 58 223 56 565 35 125
Övriga kortfristiga skulder 53 581 65 123 59 353 54 081
Summa kortfristiga skulder 134 324 158 671 162 972 122 336
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 840 528 865 634 868 676 805 344

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 183 188 144 150
Löner till styrelse & VD 1 367 1 649 0 933
Varav tantiem till styrelse & VD 411 569 0 0
Löner till övriga anställda 89 255 88 109 79 299 71 170
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 43 054 41 518 35 257 31 482
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 32 133 27 739 28 001 17 877
Summa säkerheter 32 133 27 739 28 001 17 877
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 518,93 % 459,50 % 445,03 % 519,79 %
Soliditet (%) 80,37 % 77,88 % 77,46 % 81,46 %
Avkastning på eget kapital (%) 4,50 % 7,19 % 9,79 % 1,01 %
Riskbuffert (%) 3,35 % 5,52 % 7,45 % 0,68 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,23 % 7,54 % 11,12 % 1,38 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 495 477 551 481