Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Peab Grundläggning Aktiebolag

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 623 715 571 760 640 537 589 074
Övriga rörelseintäkter 4 701 8 590 10 501 4 216
Total omsättning 628 416 580 350 651 038 593 290
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Övriga rörelsekostnader 1 231 521 1 332 469
Kostnad sålda varor 533 495 494 047 558 207 497 124
Rörelseresultat 42 290 30 604 48 575 51 116
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 37 830 28 475 45 480 57 060
Skatt 193 271 73 -1 152
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 41 567 30 406 48 485 65 861
Årets resultat -656 -55 -947 10 325
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 14 973
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 160 323 111 110
Räntekostnader till koncernföretag 0 4 0 0
Externa räntekostnader 473 517 201 338
Övriga finansiella kostnader 781 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 41 567 30 406 48 485 65 861
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -38 293 -28 259 -46 354 -47 887
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -3 737 -1 931 -3 005 -8 801
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 16 905 17 565 3 739 3 883
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 76 525 72 692 78 624 84 502
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 1 575 350
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 93 430 90 257 83 938 88 735
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 14 973
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 6 320 5 765 4 910 4 060
Summa finansiella anläggningstillgångar 16 320 15 765 14 910 15 060
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 109 750 106 022 98 848 103 795

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 36 942 37 456 37 687 39 601
Summa varulager 36 942 37 456 37 687 39 601
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 31 971 44 590 36 373 17 194
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 658 566 633 646 676 838 688 886
Övriga kortfristiga fordringar 20 272 18 814 15 888 19 200
Summa kortfristiga fordringar 710 809 697 050 729 099 725 280
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 747 751 734 506 766 786 764 881
Summa tillgångar 857 501 840 528 865 634 868 676

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 200 200 200 200
Summa bundet eget kapital 1 200 1 200 1 200 1 200
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 646 807 646 862 647 809 637 484
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -656 -55 -947 10 325
Summa fritt eget kapital 646 151 646 807 646 862 647 809
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 647 351 648 007 648 062 649 009
Summa obeskattade reserver 41 063 37 326 35 395 32 390
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 5 531 5 136 4 154 2 941
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 15 690 15 735 18 352 20 364
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 1 000 1 000
Summa långfristiga skulder 15 690 15 735 19 352 21 364
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 7 973 6 877 6 283 5 456
Leverantörsskulder 31 449 35 722 29 042 41 598
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 47 355 38 144 58 223 56 565
Övriga kortfristiga skulder 61 089 53 581 65 123 59 353
Summa kortfristiga skulder 147 866 134 324 158 671 162 972
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 857 501 840 528 865 634 868 676

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 188 183 188 144
Löner till styrelse & VD 224 1 367 1 649 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 411 569 0
Löner till övriga anställda 92 344 89 255 88 109 79 299
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 43 661 43 054 41 518 35 257
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 34 420 32 133 27 739 28 001
Summa säkerheter 34 420 32 133 27 739 28 001
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 480,71 % 518,93 % 459,50 % 445,03 %
Soliditet (%) 79,02 % 80,37 % 77,88 % 77,46 %
Avkastning på eget kapital (%) 6,13 % 4,50 % 7,19 % 9,79 %
Riskbuffert (%) 4,27 % 3,35 % 5,52 % 7,45 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 6,46 % 5,23 % 7,54 % 11,12 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 492 495 477 551