Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Peab FU Visby AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 5 224 5 766 5 961 8 122
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 5 31 880 76 15 387
Total omsättning 5 229 37 646 6 037 23 509
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 179 2 185 2 220 4 516
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 549 649 720 957
Summa rörelsekostnader -2 728 -2 834 -2 940 -5 473
Rörelseresultat 1 958 33 798 1 775 16 443
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 2 020 33 865 1 913 16 107
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 958 33 798 1 848 16 084
Årets resultat 1 1 1 1 064
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 -359
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 73 2
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 958 33 798 1 848 16 084
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag -2 019 -33 864 -1 912 -15 043
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 62 67 65 23
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 57 234 57 783 24 606 25 325
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 944 776 776 776
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 58 178 58 559 25 382 26 101
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 -359
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 58 178 58 559 25 382 26 101

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 286 396 373 391
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 20 672 52 249 53 790 47 407
Övriga kortfristiga fordringar 92 310 73 19 946
Summa kortfristiga fordringar 21 050 52 955 54 236 67 744
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 21 050 52 955 54 236 67 744
Summa tillgångar 79 228 111 515 79 618 93 846

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 200 200 200 200
Summa bundet eget kapital 1 200 1 200 1 200 1 200
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 74 201 74 200 74 199 73 135
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 1 1 1 064
Summa fritt eget kapital 74 202 74 201 74 200 74 199
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 75 402 75 401 75 400 75 399
Summa obeskattade reserver 172 234 301 366
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 103 211 113 341
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 084 33 882 1 922 15 124
Övriga kortfristiga skulder 1 468 1 787 1 882 2 616
Summa kortfristiga skulder 3 655 35 880 3 917 18 081
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 79 228 111 515 79 618 93 846

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 575,92 % 147,59 % 1 384,63 % 374,67 %
Soliditet (%) 95,33 % 67,77 % 94,98 % 80,63 %
Avkastning på eget kapital (%) 2,59 % 44,72 % 2,44 % 21,26 %
Riskbuffert (%) 2,47 % 30,31 % 2,32 % 17,13 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 37,48 % 586,16 % 31,00 % 198,01 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0