Nyckeltal för Peab FU Almnäs AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 523 482 1 713 363
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 9 070 16 076 6 265 13 478
Total omsättning 9 593 16 558 7 978 13 841
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 440 3 263 3 227 2 819
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 217 256 380 446
Summa rörelsekostnader -1 657 -3 519 -3 607 -3 265
Rörelseresultat 7 165 12 424 3 723 9 763
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 7 164 12 420 3 755 9 967
Skatt 1 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 7 164 12 420 3 585 9 758
Årets resultat -91 -3 -676 41
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 1 4 138 4
Externa räntekostnader 0 0 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 7 164 12 420 3 585 9 758
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -7 254 -12 423 -4 431 -9 926
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 170 209
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 3 123 6 602 8 819 10 224
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 3 20
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 3 633 4 420 8 725 10 181
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 6 756 11 022 17 547 20 425
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 6 756 11 022 17 547 20 425

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 101 682 94
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 12 173 13 669 0 2 117
Övriga kortfristiga fordringar 45 177 138 89
Summa kortfristiga fordringar 12 218 13 947 820 2 300
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 12 218 13 947 820 2 300
Summa tillgångar 18 974 24 970 18 367 22 725

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 200 200 200 200
Summa bundet eget kapital 1 200 1 200 1 200 1 200
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 2 281 2 284 2 960 2 920
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -91 -3 -676 41
Summa fritt eget kapital 2 190 2 281 2 284 2 961
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 3 390 3 481 3 484 4 161
Summa obeskattade reserver 0 0 0 170
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 840 840 840 840
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 110 451 127 162
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 7 263 12 810 6 528 9 969
Övriga kortfristiga skulder 7 370 7 388 7 387 7 423
Summa kortfristiga skulder 14 743 20 649 14 042 17 554
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 18 974 24 970 18 367 22 725

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 82,87 % 67,54 % 5,84 % 13,10 %
Soliditet (%) 17,87 % 13,94 % 18,97 % 18,86 %
Avkastning på eget kapital (%) 211,33 % 356,79 % 102,90 % 227,66 %
Riskbuffert (%) 37,76 % 49,74 % 19,29 % 42,93 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1 369,60 % 2 575,93 % 201,23 % 2 686,78 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!