Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Peab FU Almnäs AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 482 1 713 363 762
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 16 076 6 265 13 478 12 232
Total omsättning 16 558 7 978 13 841 12 994
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 3 263 3 227 2 819 3 922
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 256 380 446 514
Summa rörelsekostnader -3 519 -3 607 -3 265 -4 436
Rörelseresultat 12 424 3 723 9 763 7 818
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 12 420 3 755 9 967 7 988
Skatt 0 0 0 1
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 12 420 3 585 9 758 7 786
Årets resultat -3 -676 41 209
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 8
Räntekostnader till koncernföretag 4 138 4 39
Externa räntekostnader 0 0 1 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 12 420 3 585 9 758 7 786
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag -12 423 -4 431 -9 926 -7 778
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 170 209 202
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 6 602 8 819 10 224 11 417
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 3 20 37
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 4 420 8 725 10 181 7 564
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 11 022 17 547 20 425 19 018
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 11 022 17 547 20 425 19 018

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 101 682 94 7
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 13 669 0 2 117 5 201
Övriga kortfristiga fordringar 177 138 89 357
Summa kortfristiga fordringar 13 947 820 2 300 5 565
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 13 947 820 2 300 5 565
Summa tillgångar 24 970 18 367 22 725 24 583

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 200 200 200 200
Summa bundet eget kapital 1 200 1 200 1 200 1 200
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 2 284 2 960 2 920 2 711
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -3 -676 41 209
Summa fritt eget kapital 2 281 2 284 2 961 2 920
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 3 481 3 484 4 161 4 120
Summa obeskattade reserver 0 0 170 379
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 840 840 840 840
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 451 127 162 258
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 12 810 6 528 9 969 8 020
Övriga kortfristiga skulder 7 388 7 387 7 423 10 966
Summa kortfristiga skulder 20 649 14 042 17 554 19 244
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 24 970 18 367 22 725 24 583

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 67,54 % 5,84 % 13,10 % 28,92 %
Soliditet (%) 13,94 % 18,97 % 18,86 % 17,90 %
Avkastning på eget kapital (%) 356,79 % 102,90 % 227,66 % 176,98 %
Riskbuffert (%) 49,74 % 19,29 % 42,93 % 31,63 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2 575,93 % 201,23 % 2 686,78 % 1 016,54 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0