Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för PEAB SVERIGE AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 798 710 4 349 840 4 331 640 2 796 550
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 3 798 710 4 349 840 4 331 640 2 796 550
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Övriga rörelsekostnader 51 560 22 035 0 0
Kostnad sålda varor 4 049 460 4 102 720 4 105 750 2 421 100
Rörelseresultat -453 280 45 529 35 539 213 907
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt -564 056 27 469 1 663 172 141
Skatt 1 084 -14 672 -11 934 -2 024
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -564 061 27 469 1 621 172 141
Årets resultat -112 672 -71 697 -67 292 -44 866
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -67 537 0 -20 716 -26 328
Ränteintäkter från koncernföretag 92 456 60 570 47 812 45 606
Externa ränteintäkter 3 045 1 703 516 683
Räntekostnader till koncernföretag 138 586 78 051 61 480 61 993
Externa räntekostnader 159 1 885 79 16
Övriga finansiella kostnader 0 397 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -564 061 27 469 1 621 172 141
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 452 468 -113 838 -80 889 -219 031
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 5 0 42 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 4 097 6 439 8 780 11 122
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 4 097 6 439 8 780 11 122
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 4 528 4 656 2 494 2 621
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 62 68 75 93
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 4 590 4 724 2 569 2 714
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -67 537 0 -20 716 -26 328
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 264 394 134 392 27 432 62 042
Summa finansiella anläggningstillgångar 562 724 403 024 347 132 346 508
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 571 411 414 187 358 481 360 344

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 24 169 29 503 158 543 196 606
Övrigt varulager 1 452 610 1 822 900 1 510 620 1 764 950
Summa varulager 1 476 780 1 852 400 1 669 160 1 961 560
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 439 712 1 192 160 444 659 577 182
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 4 635 960 3 836 900 3 111 540 3 288 440
Övriga kortfristiga fordringar 587 017 282 811 714 116 178 755
Summa kortfristiga fordringar 5 662 690 5 311 870 4 270 320 4 044 380
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 376 937 0 0 0
Summa kassa och bank 0 1 167 1 260 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 7 516 400 7 165 440 5 940 740 6 005 940
Summa tillgångar 8 087 820 7 579 620 6 299 220 6 366 280

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 25 000 25 000 25 000 25 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 5 000 5 000 5 000 5 000
Summa bundet eget kapital 30 000 30 000 30 000 30 000
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 224 478 296 174 363 466 63 332
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 100 000 0 0 345 000
Årets resultat -112 672 -71 697 -67 292 -44 866
Summa fritt eget kapital 211 806 224 477 296 174 363 466
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 241 806 254 477 326 174 393 466
Summa obeskattade reserver 0 5 5 47
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 222 373 218 351 33 948 25 688
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 151 781 132 511 70 158 66 040
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 6 961 700 5 872 380 4 558 180 4 462 090
Övriga kortfristiga skulder 510 150 1 101 900 1 310 750 1 418 960
Summa kortfristiga skulder 7 623 640 7 106 790 5 939 090 5 947 080
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 8 087 820 7 579 620 6 299 220 6 366 280

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 150 158 147 121
Löner till styrelse & VD 1 496 2 957 2 841 3 854
Varav tantiem till styrelse & VD 0 945 796 750
Löner till övriga anställda 92 216 90 177 86 954 68 559
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 59 179 35 230 52 858 43 777
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 14 082 9 833 8 234 5 912
Summa säkerheter 14 082 9 833 8 234 5 912
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 33 501 320 1 220
Summa ansvarsförbindelser 33 501 320 1 220
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 74,28 % 74,76 % 71,92 % 68,01 %
Soliditet (%) 2,99 % 3,36 % 5,18 % 6,18 %
Avkastning på eget kapital (%) -233,27 % 10,79 % 0,50 % 43,75 %
Riskbuffert (%) -7,08 % 0,29 % -0,03 % 2,64 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -18,50 % -1,22 % -1,38 % 3,94 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 625 589 611 598