Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för PEAB SVERIGE AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 823 490 3 798 710 4 349 840 4 331 640
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 2 823 490 3 798 710 4 349 840 4 331 640
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Övriga rörelsekostnader 112 551 51 560 22 035 0
Kostnad sålda varor 2 838 620 4 049 460 4 102 720 4 105 750
Rörelseresultat -272 877 -453 280 45 529 35 539
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -367 858 -564 056 27 469 1 663
Skatt 7 310 1 084 -14 672 -11 934
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -367 858 -564 061 27 469 1 621
Årets resultat -82 154 -112 672 -71 697 -67 292
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -38 081 -67 537 0 -20 716
Ränteintäkter från koncernföretag 0 92 456 60 570 47 812
Externa ränteintäkter 52 3 045 1 703 516
Räntekostnader till koncernföretag 56 908 138 586 78 051 61 480
Externa räntekostnader 44 159 1 885 79
Övriga finansiella kostnader 0 0 397 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -367 858 -564 061 27 469 1 621
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 293 014 452 468 -113 838 -80 889
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 5 0 42
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 1 756 4 097 6 439 8 780
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 756 4 097 6 439 8 780
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 4 400 4 528 4 656 2 494
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 55 62 68 75
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 4 455 4 590 4 724 2 569
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -38 081 -67 537 0 -20 716
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 264 646 264 394 134 392 27 432
Summa finansiella anläggningstillgångar 620 549 562 724 403 024 347 132
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 626 760 571 411 414 187 358 481

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 4 024 24 169 29 503 158 543
Övrigt varulager 1 195 690 1 452 610 1 822 900 1 510 620
Summa varulager 1 199 720 1 476 780 1 852 400 1 669 160
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 165 812 439 712 1 192 160 444 659
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 568 786 4 635 960 3 836 900 3 111 540
Övriga kortfristiga fordringar 373 755 587 017 282 811 714 116
Summa kortfristiga fordringar 1 108 350 5 662 690 5 311 870 4 270 320
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 375 345 376 937 0 0
Summa kassa och bank 0 0 1 167 1 260
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 2 683 420 7 516 400 7 165 440 5 940 740
Summa tillgångar 3 310 180 8 087 820 7 579 620 6 299 220

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 25 000 25 000 25 000 25 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 5 000 5 000 5 000 5 000
Summa bundet eget kapital 30 000 30 000 30 000 30 000
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 211 809 224 478 296 174 363 466
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 100 000 0 0
Årets resultat -82 154 -112 672 -71 697 -67 292
Summa fritt eget kapital 129 655 211 806 224 477 296 174
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 159 655 241 806 254 477 326 174
Summa obeskattade reserver 0 0 5 5
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 190 856 222 373 218 351 33 948
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 172 789 151 781 132 511 70 158
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 233 903 6 961 700 5 872 380 4 558 180
Övriga kortfristiga skulder 2 552 970 510 150 1 101 900 1 310 750
Summa kortfristiga skulder 2 959 660 7 623 640 7 106 790 5 939 090
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 3 310 180 8 087 820 7 579 620 6 299 220

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 146 150 158 147
Löner till styrelse & VD 0 1 496 2 957 2 841
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 945 796
Löner till övriga anställda 94 071 92 216 90 177 86 954
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 55 503 59 179 35 230 52 858
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 14 953 14 082 9 833 8 234
Summa säkerheter 14 953 14 082 9 833 8 234
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 25 33 501 320
Summa ansvarsförbindelser 25 33 501 320
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 37,45 % 74,28 % 74,76 % 71,92 %
Soliditet (%) 4,82 % 2,99 % 3,36 % 5,18 %
Avkastning på eget kapital (%) -230,41 % -233,27 % 10,79 % 0,50 %
Riskbuffert (%) -11,32 % -7,08 % 0,29 % -0,03 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -15,05 % -18,50 % -1,22 % -1,38 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 644 625 589 611