Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Peab Bildrift Sverige Aktiebolag

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 238 300 212 323 197 095 182 887
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 591 765 86 108
Total omsättning 238 891 213 088 197 181 182 995
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 213 123 189 270 175 320 161 044
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 5 893 5 372 4 733 4 624
Personalkostnader 7 522 7 164 7 010 5 804
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -226 538 -201 806 -187 063 -171 472
Rörelseresultat 12 251 11 162 10 118 11 523
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 12 218 10 945 9 897 11 284
Skatt 12 9 -2 -1
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 12 218 10 945 9 897 11 284
Årets resultat -6 4 -108 -248
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 1 1 7
Räntekostnader till koncernföretag 33 212 221 185
Externa räntekostnader 1 8 1 61
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 12 218 10 945 9 897 11 284
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag -12 212 -10 932 -10 007 -11 533
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 150 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 150 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 326 322 325 323
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 835 3 831 3 834 3 832
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 3 985 3 831 3 834 3 832

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 6 324 4 900 46 492 44 288
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 32 198 79 374 56 889 46 739
Övriga kortfristiga fordringar 4 351 23 004 1 636 2 070
Summa kortfristiga fordringar 42 873 107 278 105 017 93 097
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 42 873 107 278 105 017 93 097
Summa tillgångar 46 858 111 109 108 851 96 929

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 210 210 210 210
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 50 50 50 50
Summa bundet eget kapital 260 260 260 260
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 6 2 110 49
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 200
Årets resultat -6 4 -108 -248
Summa fritt eget kapital 0 6 2 1
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 260 266 262 261
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 368 348 343 336
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 28 928 36 211 52 789 37 930
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 12 756 70 195 53 671 56 673
Övriga kortfristiga skulder 4 546 4 089 1 786 1 729
Summa kortfristiga skulder 46 230 110 495 108 246 96 332
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 46 858 111 109 108 851 96 929

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 13 13 13 13
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 5 098 4 885 4 810 3 884
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 2 271 1 642 1 617 1 793
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 250 250 250 250
Summa säkerheter 250 250 250 250
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 92,74 % 97,09 % 97,02 % 96,64 %
Soliditet (%) 0,55 % 0,24 % 0,24 % 0,27 %
Avkastning på eget kapital (%) 4 699,23 % 4 114,66 % 3 777,48 % 4 323,37 %
Riskbuffert (%) 26,07 % 9,85 % 9,09 % 11,64 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,11 % 5,05 % 4,91 % 6,04 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 392 376 370 299