Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Peab Bildrift Norden AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 625 1 625 1 625 1 440
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 341 1 341 1 347 1 341
Total omsättning 2 966 2 966 2 972 2 781
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 853 2 893 2 586 2 213
Personalkostnader 3 046 3 274 2 947 3 298
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -4 899 -6 167 -5 533 -5 511
Rörelseresultat -1 933 -3 201 -2 561 -2 730
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt -2 031 -3 297 -2 645 -2 791
Skatt -76 44 -75 -101
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -2 031 -3 297 -2 645 -2 791
Årets resultat -513 -8 -400 -405
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 6 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 103 90 83 61
Externa räntekostnader 1 0 1 0
Övriga finansiella kostnader 0 6 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -2 031 -3 297 -2 645 -2 791
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 1 442 3 333 2 170 2 285
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 220 905 598 266
Summa finansiella anläggningstillgångar 10 027 4 059 3 752 3 311
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 10 027 4 059 3 752 3 311

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 0 0 0 140
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 60 384 51 436 53 566 49 351
Övriga kortfristiga fordringar 66 80 139 36
Summa kortfristiga fordringar 60 450 51 516 53 705 49 527
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 60 450 51 516 53 705 49 527
Summa tillgångar 70 477 55 575 57 457 52 838

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 594 19 9 1
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 410 413
Årets resultat -513 -8 -400 -405
Summa fritt eget kapital 81 11 19 9
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 181 111 119 109
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 1 193 852 528 207
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 46 50 53 39
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 67 919 53 192 55 484 51 482
Övriga kortfristiga skulder 1 138 1 370 1 273 1 001
Summa kortfristiga skulder 69 103 54 612 56 810 52 522
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 70 477 55 575 57 457 52 838

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 924 686 422 165
Summa säkerheter 924 686 422 165
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 87,48 % 94,33 % 94,53 % 94,30 %
Soliditet (%) 0,26 % 0,20 % 0,21 % 0,21 %
Avkastning på eget kapital (%) -1 122,10 % -2 970,27 % -2 222,69 % -2 560,55 %
Riskbuffert (%) -2,88 % -5,94 % -4,61 % -5,28 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -131,38 % -208,80 % -167,94 % -198,06 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0