Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Peab Bildrift Norden AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 800 1 625 1 625 1 625
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 341 1 341 1 341 1 347
Total omsättning 4 141 2 966 2 966 2 972
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 240 1 853 2 893 2 586
Personalkostnader 3 431 3 046 3 274 2 947
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -5 671 -4 899 -6 167 -5 533
Rörelseresultat -1 530 -1 933 -3 201 -2 561
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -1 743 -2 031 -3 297 -2 645
Skatt -61 -76 44 -75
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 743 -2 031 -3 297 -2 645
Årets resultat -575 -513 -8 -400
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 6 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 212 103 90 83
Externa räntekostnader 0 1 0 1
Övriga finansiella kostnader 1 0 6 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 743 -2 031 -3 297 -2 645
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 1 107 1 442 3 333 2 170
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 439 1 220 905 598
Summa finansiella anläggningstillgångar 16 946 10 027 4 059 3 752
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 16 946 10 027 4 059 3 752

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 70 077 60 384 51 436 53 566
Övriga kortfristiga fordringar 147 66 80 139
Summa kortfristiga fordringar 70 224 60 450 51 516 53 705
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 70 224 60 450 51 516 53 705
Summa tillgångar 87 170 70 477 55 575 57 457

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 81 594 19 9
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 600 0 0 410
Årets resultat -575 -513 -8 -400
Summa fritt eget kapital 106 81 11 19
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 206 181 111 119
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 1 413 1 193 852 528
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 47 46 50 53
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 84 128 67 919 53 192 55 484
Övriga kortfristiga skulder 1 376 1 138 1 370 1 273
Summa kortfristiga skulder 85 551 69 103 54 612 56 810
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 87 170 70 477 55 575 57 457

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 1 082 924 686 422
Summa säkerheter 1 082 924 686 422
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 82,08 % 87,48 % 94,33 % 94,53 %
Soliditet (%) 0,24 % 0,26 % 0,20 % 0,21 %
Avkastning på eget kapital (%) -846,12 % -1 122,10 % -2 970,27 % -2 222,69 %
Riskbuffert (%) -2,00 % -2,88 % -5,94 % -4,61 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -69,86 % -131,38 % -208,80 % -167,94 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0