Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Peab Anläggning AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 11 024 600 10 811 900 9 808 880 7 926 610
Övriga rörelseintäkter 12 936 11 248 32 510 8 190
Total omsättning 11 037 536 10 823 148 9 841 390 7 934 800
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Övriga rörelsekostnader 1 658 2 710 3 040 2 657
Kostnad sålda varor 10 108 400 9 967 250 9 066 150 7 249 840
Rörelseresultat 316 009 305 199 233 915 235 208
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 304 672 304 957 221 713 239 420
Skatt -4 653 3 599 -5 551 -2 615
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 301 987 302 613 221 713 236 666
Årets resultat -56 236 -16 778 -49 425 -25 073
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -16 494 -4 590 -14 116 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 110 145 387
Externa ränteintäkter 1 831 1 783 1 839 1 420
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 708 301 399 390
Övriga finansiella kostnader 22 17 26 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 301 987 302 613 221 713 236 666
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag -365 561 -318 136 -276 689 -267 108
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 2 685 2 344 0 2 754
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 18 186 26 261 34 335 8 552
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 18 186 26 261 34 335 8 552
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 36 083 37 868 76 620 29 300
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 38 589 31 292 36 032 14 791
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 4 650 2 465 3 244 1 659
Summa materiella anläggningstillgångar 79 322 71 625 115 896 45 750
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -16 494 -4 590 -14 116 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 77 928 59 781 51 560 33 240
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 069 980 1 071 350 1 067 720 470 180
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 1 167 490 1 169 240 1 217 950 524 482

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 1 601 650 1 812 570 1 639 750 1 057 980
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 442 200 1 358 120 1 186 810 1 039 000
Övriga kortfristiga fordringar 581 800 537 644 513 394 372 010
Summa kortfristiga fordringar 3 625 650 3 708 340 3 339 950 2 468 990
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 34 5 23 231
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 3 625 680 3 708 340 3 339 970 2 469 220
Summa tillgångar 4 793 180 4 877 580 4 557 930 2 993 710

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 290 000 290 000 290 000 290 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 58 000 58 000 58 000 58 000
Summa bundet eget kapital 348 000 348 000 348 000 348 000
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 280 654 247 432 -3 143 39 608
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 50 000 50 000 300 000 30 000
Årets resultat -56 236 -16 778 -49 425 -25 073
Summa fritt eget kapital 274 418 280 654 247 432 44 535
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 622 418 628 654 595 432 392 535
Summa obeskattade reserver 17 073 19 758 22 102 10 442
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 81 593 69 870 57 473 45 451
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 11 264 3 977 7 071 1 247
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 6 600 0
Summa långfristiga skulder 11 264 3 977 13 671 1 247
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 4 500 3 384 4 031 827
Leverantörsskulder 686 262 835 095 822 371 580 925
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 312 150 1 387 520 1 334 560 639 138
Övriga kortfristiga skulder 2 057 920 1 929 320 1 708 280 1 323 140
Summa kortfristiga skulder 4 060 830 4 155 320 3 869 250 2 544 030
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 4 793 180 4 877 580 4 557 930 2 993 710

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 2904 2946 2927 2377
Löner till styrelse & VD 2 963 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 439 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 385 790 1 329 440 1 273 090 1 006 460
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 653 768 607 541 568 694 451 473
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 500 500 500 500
Övriga säkerheter 70 705 49 192 42 912 20 984
Summa säkerheter 71 205 49 692 43 412 21 484
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 89,28 % 89,24 % 86,32 % 97,06 %
Soliditet (%) 13,25 % 13,19 % 13,42 % 13,37 %
Avkastning på eget kapital (%) 47,56 % 47,05 % 36,24 % 59,13 %
Riskbuffert (%) 6,30 % 6,20 % 4,86 % 7,90 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,73 % 2,80 % 2,26 % 2,98 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 478 451 435 423