Nyckeltal för Paxymer AB

Information 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 557 1 529 2 334 911
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 186 468 1 072 94
Total omsättning 743 1 997 3 406 1 005
Rörelsens kostnader 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 451 308 1 577 853
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 224 285 605 524
Personalkostnader 1 259 2 160 1 635 1 303
Avskrivningar 0 14 15 17
Summa rörelsekostnader -1 934 -2 767 -3 832 -2 697
Rörelseresultat -1 237 -769 -426 -1 692
Resultat 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Resultat före skatt 27 5 10 9
Skatt 6 3 4 3
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 251 -780 -394 -1 676
Årets resultat 21 2 6 5
Jämförelsestörande poster 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 32 16
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 14 11 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 251 -780 -394 -1 676
Bokslutsdispositioner 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 1 278 785 404 1 685
Balansräkning 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 46 59 13
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 46 59 13
Finansiella anläggningstillgångar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa anläggningstillgångar 0 46 59 13

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 243 399 383 433
Summa varulager 243 399 383 433
Kortfristiga fordringar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Kundfordringar 0 57 118 100
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 548 410 0 481
Övriga kortfristiga fordringar 37 6 793 35
Summa kortfristiga fordringar 585 473 911 616
Kassa och bank 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 412 458 419 177
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa omsättningstillgångar 1 240 1 331 1 713 1 225
Summa tillgångar 1 240 1 377 1 772 1 238

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Fritt eget kapital 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Balanserat resultat 58 56 51 45
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 21 2 6 5
Summa fritt eget kapital 79 58 57 50
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa eget kapital 1 079 1 058 1 057 1 050
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 34 6 216 19
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 126 313 500 168
Summa kortfristiga skulder 160 319 716 187
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa eget kapital och skulder 1 240 1 377 1 772 1 238

Noter

2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 3 4 4 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Kassalikviditet (%) 623,13 % 291,85 % 185,75 % 424,06 %
Soliditet (%) 87,02 % 76,83 % 59,65 % 84,81 %
Avkastning på eget kapital (%) -115,94 % -73,72 % -37,28 % -159,62 %
Riskbuffert (%) -108,51 % -59,29 % -22,23 % -135,83 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -227,11 % -51,73 % -16,88 % -184,08 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!