Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Patricia Industries AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 58 437 88 102 72 810 68 101
Personalkostnader 1 846 1 694 1 211 1 187
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -60 283 -89 796 -74 021 -69 288
Rörelseresultat -60 283 -89 796 -74 021 -69 288
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -7 058 -987 652 250 086 -1 491 224
Skatt 0 0 60 816 -60 816
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -69 284 -1 079 890 -106 754 -1 324 520
Årets resultat -7 058 -987 649 189 270 -1 430 400
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -1 944 -1 000 230 -6 068 -1 214 780
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 10 550 0 178
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 7 057 410 26 665 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 40 624
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -69 284 -1 079 890 -106 754 -1 324 520
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 62 226 92 238 356 840 -166 704
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -1 944 -1 000 230 -6 068 -1 214 780
Fordringar på koncern- och intresseföretag 17 071 11 850 11 300 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 27 372 900 21 055 500 22 557 000 21 629 200
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 27 372 900 21 055 500 22 557 000 21 629 200

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 753 010 891 998 356 840 1 121 530
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 60 816
Summa kortfristiga fordringar 753 010 891 998 356 840 1 182 340
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 753 010 891 998 356 840 1 182 340
Summa tillgångar 28 125 900 21 947 500 22 913 900 22 811 600

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 21 907 700 22 595 300 22 406 100 23 836 500
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 6 100 000 300 000 0 0
Årets resultat -7 058 -987 649 189 270 -1 430 400
Summa fritt eget kapital 28 000 642 21 907 651 22 595 370 22 406 100
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 28 000 700 21 907 800 22 595 400 22 406 200
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 32 221 27 000 37 000 0
Summa långfristiga skulder 32 221 27 000 37 000 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 47 182 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 90 000 8 592 277 988 391 719
Övriga kortfristiga skulder 2 934 4 069 3 270 13 687
Summa kortfristiga skulder 92 934 12 708 281 440 405 406
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 28 125 900 21 947 500 22 913 900 22 811 600

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 30 779 400 24 679 400 24 379 400 24 379 400
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 30 779 400 24 679 400 24 379 400 24 379 400
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 810,26 % 7 019,18 % 126,79 % 291,64 %
Soliditet (%) 99,55 % 99,82 % 98,61 % 98,22 %
Avkastning på eget kapital (%) -0,25 % -4,93 % -0,47 % -5,91 %
Riskbuffert (%) -5,86 % -5,95 % -8,72 % -15,65 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0