Nyckeltal för Papyrus Sverige AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 353 770 303 405 245 298 319 693
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 163 199 2 769 356
Total omsättning 353 933 303 604 248 067 320 049
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 272 253 234 775 189 243 235 654
Övriga externa kostnader 36 171 28 667 24 962 33 320
Personalkostnader 23 566 26 909 33 930 47 425
Avskrivningar 720 718 880 1 386
Summa rörelsekostnader -332 710 -291 069 -249 015 -317 785
Rörelseresultat 21 160 12 295 -948 2 263
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 21 114 12 603 -3 129 -7 035
Skatt 1 541 1 376 -633 4 292
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 20 565 11 885 -2 304 -9 068
Årets resultat 5 074 4 228 -2 496 3 137
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 -11 031
Ränteintäkter från koncernföretag 86 12 17 13
Externa ränteintäkter 112 461 191 503
Räntekostnader till koncernföretag 912 831 746 762
Externa räntekostnader 0 81 58 0
Övriga finansiella kostnader 394 271 6 235 387
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 20 565 11 885 -2 304 -9 068
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -14 500 -7 000 0 14 464
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 549 718 -825 2 033
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 2 525 2 492 2 460 2 186
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 525 2 492 2 460 2 186
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 -11 031
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 160 160 832 199
Summa finansiella anläggningstillgångar 160 160 832 199
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 2 685 2 652 3 292 2 385

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 45 076 26 766 36 335 47 438
Summa varulager 45 076 26 766 36 335 47 438
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 38 113 35 898 25 663 37 652
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 40 144 53 508 15 826 23 408
Övriga kortfristiga fordringar 11 645 10 511 14 291 12 650
Summa kortfristiga fordringar 89 902 99 917 55 780 73 710
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 32 32 34 36
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 135 010 126 715 92 150 121 184
Summa tillgångar 137 695 129 367 95 442 123 569

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 5 821 -8 155 -5 659 -8 796
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 28 200 28 200 28 200
Årets resultat 5 074 4 228 -2 496 3 137
Summa fritt eget kapital 10 895 24 273 20 045 22 541
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 10 945 24 323 20 095 22 591
Summa obeskattade reserver 0 549 1 268 442
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 110 115 150 146
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 40 000 25 000 20 000 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 40 000 25 000 20 000 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 27 499
Leverantörsskulder 53 247 54 674 39 952 50 396
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 22 336 12 800 2 463 1 989
Övriga kortfristiga skulder 11 057 11 906 11 515 20 507
Summa kortfristiga skulder 86 640 79 380 53 930 100 391
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 137 695 129 367 95 442 123 569

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 21 29 35 48
Löner till styrelse & VD 0 0 0 2 137
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 15 113 17 366 20 928 26 243
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 7 588 8 893 9 587 14 437
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 40 000 30 000 30 000 30 700
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 27 499
Utdelning 7 981 18 451 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 103,80 % 125,91 % 103,49 % 73,46 %
Soliditet (%) 7,95 % 19,11 % 22,03 % 18,55 %
Avkastning på eget kapital (%) 187,89 % 48,06 % -10,96 % -39,57 %
Riskbuffert (%) 14,85 % 8,97 % -4,52 % -7,55 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,44 % 3,53 % -3,81 % -3,20 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 720 599 598 591
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!