Nyckeltal för PakTema Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 74 0 0 103
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 74 0 0 103
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 12 2
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 32 53 22 125
Personalkostnader 0 171 0 101
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -32 -224 -34 -228
Rörelseresultat 41 -224 -34 -124
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -1 -340 -4 232 -184
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 -340 -4 232 -184
Årets resultat -1 -340 -4 232 -184
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 163 149
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 42 116 450 209
Övriga finansiella kostnader 0 0 3 911 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 -340 -4 232 -184
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 5 425
Summa finansiella anläggningstillgångar 21 850 23 000 23 000 17 425
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 21 850 23 000 23 000 17 425

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 296 296 296 295
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 1 050
Övriga kortfristiga fordringar 0 79 1 0
Summa kortfristiga fordringar 296 375 297 1 345
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 207 221 492 344
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 503 596 789 1 690
Summa tillgångar 22 353 23 596 23 789 19 115

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 6 577 8 225 12 457 12 640
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -1 -340 -4 232 -184
Summa fritt eget kapital 6 576 7 885 8 225 12 456
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 6 676 7 985 8 325 12 556
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 167 2 167 4 167
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 4 625 6 425 8 925 0
Summa långfristiga skulder 4 625 6 592 11 092 4 167
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 500 2 000 2 000 2 000
Leverantörsskulder 8 28 6 209
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 8 439 4 902 187 0
Övriga kortfristiga skulder 2 105 2 090 2 180 183
Summa kortfristiga skulder 11 052 9 020 4 373 2 392
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 22 353 23 596 23 789 19 115

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 1 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 4,55 % 6,61 % 18,04 % 70,61 %
Soliditet (%) 29,87 % 33,84 % 35,00 % 65,69 %
Avkastning på eget kapital (%) -0,01 % -4,26 % -50,83 % -1,47 %
Riskbuffert (%) -0,08 % -1,69 % -27,66 % -3,06 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -58,11 % 0,00 % 0,00 % -381,55 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!