Nyckeltal för Pajse Maskin Gotland AB

Information 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 41 495
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 113 150 0 0
Total omsättning 113 150 41 495
Rörelsens kostnader 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 10 42 55 54
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 46 34 0 116
Personalkostnader 0 0 0 2
Avskrivningar 0 13 13 26
Summa rörelsekostnader -56 -89 -68 -198
Rörelseresultat 57 61 -27 297
Resultat 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat före skatt 56 -1 790 1 976 221
Skatt 11 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 56 -1 790 1 976 221
Årets resultat 45 -1 790 1 976 221
Jämförelsestörande poster 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -1 845 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 1 2 004 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 7 1 76
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 56 -1 790 1 976 221
Bokslutsdispositioner 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 13 26
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 13 26
Finansiella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -1 845 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 194 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 194 194 194 0
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa anläggningstillgångar 194 194 207 26

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 150 50 0 0
Summa varulager 150 50 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 207 31 1 986 291
Summa kortfristiga fordringar 207 31 1 986 291
Kassa och bank 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 16 102 40 0
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa omsättningstillgångar 373 183 2 026 291
Summa tillgångar 567 378 2 233 317

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Balanserat resultat -60 1 730 -245 -467
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 45 -1 790 1 976 221
Summa fritt eget kapital -15 -60 1 731 -246
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa eget kapital 105 60 1 851 -126
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 78 247
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 78 247
Kortfristiga skulder 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 60 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 462 258 305 196
Summa kortfristiga skulder 462 318 305 196
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa eget kapital och skulder 567 378 2 233 317

Noter

2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Antal anställda 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Företagsinteckningar 1 500 1 500 1 500 1 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 13 26
Summa säkerheter 1 500 1 500 1 513 1 526
Villkorat aktieägartillskott 450 450 450 450
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 450 450 450 450
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Kassalikviditet (%) 48,27 % 41,82 % 664,26 % 148,47 %
Soliditet (%) 18,52 % 15,87 % 82,89 % -39,75 %
Avkastning på eget kapital (%) 53,33 % -2 983,33 % 106,75 % -175,40 %
Riskbuffert (%) 9,84 % -473,89 % 88,27 % 76,54 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 4 817,07 % 29,29 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!