Nyckeltal för Padel Center Linnarhult AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2021-12 2021-06
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 06 04

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2021-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 423 18
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0
Total omsättning 423 18
Rörelsens kostnader 2021-12 2021-06
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 83 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 12 0
Övriga externa kostnader 735 70
Personalkostnader 339 242
Avskrivningar 213 23
Summa rörelsekostnader -1 382 -335
Rörelseresultat -795 -317
Resultat 2021-12 2021-06
Resultat före skatt -842 -322
Skatt 12 1
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto -822 -322
Årets resultat 46 -1
Jämförelsestörande poster 2021-12 2021-06
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2021-12 2021-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 27 0
Externa räntekostnader 0 4
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2021-06
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -822 -322
Bokslutsdispositioner 2021-12 2021-06
Koncernbidrag 900 322
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner -20 0
Balansräkning 2021-12 2021-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2021-06
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2021-06
Byggnader och mark 0 547
Maskiner 0 0
Inventarier 2 048 1 191
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 793 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 841 1 738
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2021-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 220 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 220 0
2021-12 2021-06
Summa anläggningstillgångar 4 061 1 738

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2021-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 80 0
Summa varulager 80 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2021-06
Kundfordringar 290 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 320
Övriga kortfristiga fordringar 552 453
Summa kortfristiga fordringar 843 773
Kassa och bank 2021-12 2021-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 43 651
2021-12 2021-06
Summa omsättningstillgångar 966 1 424
Summa tillgångar 5 028 3 162

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2021-06
Aktiekapital 50 50
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2021-06
Balanserat resultat -1 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat 46 -1
Summa fritt eget kapital 45 -1
2021-12 2021-06
Summa eget kapital 95 49
Summa obeskattade reserver 20 0
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2021-06
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 780 870
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 1 300 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa långfristiga skulder 2 080 870
Kortfristiga skulder 2021-12 2021-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 706 744
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 016 1 443
Övriga kortfristiga skulder 111 55
Summa kortfristiga skulder 2 833 2 242
2021-12 2021-06
Summa eget kapital och skulder 5 028 3 162

Noter

2021-12 2021-06
Antal anställda 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 0 0
2021-12 2021-06
Företagsinteckningar 780 870
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 780 870
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Utdelning 0 0
2021-12 2021-06
Kassalikviditet (%) 31,27 % 63,51 %
Soliditet (%) 2,18 % 1,55 %
Avkastning på eget kapital (%) -749,04 % -657,14 %
Riskbuffert (%) -16,36 % -10,19 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -200,71 % -1 811,11 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!