Nyckeltal för Padel Center Göteborg AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2022-12 2021-12 2021-06 2020-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 06 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2021-06 2020-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 9 935 6 861 24 043 17 807
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 69 42 0
Total omsättning 9 935 6 930 24 085 17 807
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2021-06 2020-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 1 922 703 1 814 1 676
Övriga externa kostnader 9 149 3 144 5 021 5 171
Personalkostnader 2 357 2 076 3 459 3 061
Avskrivningar 1 333 969 1 238 463
Summa rörelsekostnader -14 761 -6 892 -11 532 -10 371
Rörelseresultat -4 833 -27 12 552 7 436
Resultat 2022-12 2021-12 2021-06 2020-06
Resultat före skatt -8 867 960 10 565 5 866
Skatt 0 37 1 946 1 159
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -13 384 -427 13 597 7 581
Årets resultat -9 867 23 8 297 4 706
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2021-06 2020-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 1 240 490
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 230 81 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 403 480 0 0
Externa räntekostnader 0 0 195 345
Övriga finansiella kostnader 8 378 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2021-06 2020-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -13 384 -427 13 597 7 581
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2021-06 2020-06
Koncernbidrag -1 000 -900 -322 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 4 517 1 387 -3 032 -1 715
Balansräkning 2022-12 2021-12 2021-06 2020-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2021-06 2020-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2021-06 2020-06
Byggnader och mark 0 0 0 10 691
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 985 2 293 1 642 418
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 9 290 9 870 9 649 0
Summa materiella anläggningstillgångar 11 275 12 163 11 291 11 109
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 1 240 490
Fordringar på koncern- och intresseföretag 2 731 5 197 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 7 539 8 449 140 40
2022-12 2021-12 2021-06 2020-06
Summa anläggningstillgångar 18 814 20 613 11 431 11 149

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2021-06 2020-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 321 461 164 119
Summa varulager 321 461 164 119
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2021-06 2020-06
Kundfordringar 251 841 642 1 122
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 135 2 257 1 837 493
Övriga kortfristiga fordringar 3 715 2 569 12 811 683
Summa kortfristiga fordringar 6 101 5 667 15 290 2 298
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2021-06 2020-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 349 3 235 3 659 6 223
2022-12 2021-12 2021-06 2020-06
Summa omsättningstillgångar 6 771 9 363 19 113 8 639
Summa tillgångar 25 585 29 976 30 544 19 788

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2021-06 2020-06
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2021-06 2020-06
Balanserat resultat 14 017 13 994 5 697 991
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -9 867 23 8 297 4 706
Summa fritt eget kapital 4 150 14 017 13 994 5 697
2022-12 2021-12 2021-06 2020-06
Summa eget kapital 4 200 14 067 14 044 5 747
Summa obeskattade reserver 0 4 517 5 905 2 873
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2021-06 2020-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 4 048 4 308 5 715
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 6 674 1 220 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 6 674 5 268 4 308 5 715
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2021-06 2020-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 1 115 1 413 1 413
Leverantörsskulder 3 683 1 796 1 260 185
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 10 228 1 001 320 897
Övriga kortfristiga skulder 799 2 211 3 294 2 959
Summa kortfristiga skulder 14 710 6 123 6 287 5 454
2022-12 2021-12 2021-06 2020-06
Summa eget kapital och skulder 25 585 29 976 30 544 19 788

Noter

2022-12 2021-12 2021-06 2020-06
Antal anställda 9 11 10 9
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2021-06 2020-06
Företagsinteckningar 8 680 8 680 8 680 8 680
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 8 680 8 680 8 680 8 680
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2021-06 2020-06
Kassalikviditet (%) 43,85 % 145,39 % 301,40 % 156,23 %
Soliditet (%) 16,42 % 58,03 % 60,23 % 39,74 %
Avkastning på eget kapital (%) -318,67 % -2,45 % 73,91 % 96,40 %
Riskbuffert (%) -59,05 % -3,64 % 43,55 % 37,16 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -223,10 % -13,22 % 55,74 % 40,64 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!