Nyckeltal för PacsOn Syd AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2021-12 2020-12 2019-06 2018-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 18 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-06 2018-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 84 850 116 039 70 748 61 410
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 587 87 111 27
Total omsättning 85 437 116 126 70 859 61 437
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-06 2018-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 62 161 87 340 51 731 44 877
Övriga externa kostnader 6 649 9 340 7 841 6 573
Personalkostnader 7 486 9 988 6 046 5 641
Avskrivningar 298 465 303 177
Summa rörelsekostnader -76 594 -107 133 -65 921 -57 268
Rörelseresultat 7 622 7 819 4 042 3 298
Resultat 2021-12 2020-12 2019-06 2018-06
Resultat före skatt 7 620 7 808 4 197 3 234
Skatt 8 485 1 034 786
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 7 620 7 808 3 998 3 234
Årets resultat -288 1 223 3 163 2 448
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-06 2018-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-06 2018-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 4 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 3 15 43 64
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-06 2018-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 7 620 7 808 3 998 3 234
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-06 2018-06
Koncernbidrag -7 900 -6 100 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 199 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-06 2018-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-06 2018-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 201 411 726 936
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 201 411 726 936
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-06 2018-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 184 234 355 329
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 184 234 355 329
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-06 2018-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 447 300 0 0
2021-12 2020-12 2019-06 2018-06
Summa anläggningstillgångar 1 832 945 1 081 1 266

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-06 2018-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 7 008 5 203 5 832 5 194
Summa varulager 7 008 5 203 5 832 5 194
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-06 2018-06
Kundfordringar 9 862 10 214 10 599 9 661
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 11 197 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 051 723 1 031 727
Summa kortfristiga fordringar 22 110 10 937 11 630 10 388
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-06 2018-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 146 9 751 1 048 2 387
2021-12 2020-12 2019-06 2018-06
Summa omsättningstillgångar 29 264 25 890 18 510 17 969
Summa tillgångar 31 096 26 836 19 592 19 234

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-06 2018-06
Aktiekapital 130 130 130 130
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 150 150 150 150
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-06 2018-06
Balanserat resultat 9 691 8 468 5 305 4 304
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -288 1 223 3 163 2 448
Summa fritt eget kapital 9 403 9 691 8 468 6 752
2021-12 2020-12 2019-06 2018-06
Summa eget kapital 9 553 9 841 8 618 6 902
Summa obeskattade reserver 53 53 53 251
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-06 2018-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-06 2018-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 10 205 8 256 7 513 7 116
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 8 093 6 147 0 0
Övriga kortfristiga skulder 3 192 2 538 3 408 4 965
Summa kortfristiga skulder 21 490 16 941 10 921 12 081
2021-12 2020-12 2019-06 2018-06
Summa eget kapital och skulder 31 096 26 836 19 592 19 234

Noter

2021-12 2020-12 2019-06 2018-06
Antal anställda 10 10 10 9
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-06 2018-06
Företagsinteckningar 6 000 6 000 6 000 6 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 6 000 6 000 6 000 6 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 4 500 4 500
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 2 400 0 0 1 448
2021-12 2020-12 2019-06 2018-06
Kassalikviditet (%) 103,56 % 122,12 % 116,09 % 105,74 %
Soliditet (%) 30,85 % 36,82 % 44,19 % 36,85 %
Avkastning på eget kapital (%) 79,44 % 79,03 % 46,18 % 45,63 %
Riskbuffert (%) 24,50 % 29,06 % 20,23 % 16,62 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 8,98 % 6,72 % 5,59 % 5,16 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!