Nyckeltal för PacsOn International AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 701 964 625 980 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 10 403 4 210 0 0
Total omsättning 712 367 630 190 0 0
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 506 589 470 371 0 0
Övriga externa kostnader 88 292 84 999 0 0
Personalkostnader 53 771 44 425 0 0
Avskrivningar 253 165 0 0
Summa rörelsekostnader -648 905 -599 960 0 0
Rörelseresultat 56 225 24 670 0 0
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 55 763 1 577 0 0
Skatt 4 783 466 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 55 763 23 830 0 0
Årets resultat 15 980 1 111 0 0
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 417 0 0 0
Externa ränteintäkter 390 400 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 1 568 1 196 0 0
Externa räntekostnader 4 10 0 0
Övriga finansiella kostnader 976 436 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 55 763 23 830 0 0
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -35 000 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 -22 253 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 850 950 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 850 950 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 850 950 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 41 604 44 599 0 0
Summa varulager 41 604 44 599 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 110 502 123 654 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 41 600 9 105 471 471
Övriga kortfristiga fordringar 8 413 7 320 0 0
Summa kortfristiga fordringar 160 515 140 079 471 471
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 7 498 1 487 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 209 617 186 165 471 471
Summa tillgångar 210 468 187 115 471 471

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 300 300 300 300
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 60 60 60 60
Summa bundet eget kapital 360 360 360 360
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 1 222 111 111 111
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 15 980 1 111 0 0
Summa fritt eget kapital 17 202 1 222 111 111
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 17 562 1 582 471 471
Summa obeskattade reserver 753 753 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 50 000 50 000 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 50 000 50 000 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 64 645 76 537 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 40 957 33 114 0 0
Övriga kortfristiga skulder 36 551 25 129 0 0
Summa kortfristiga skulder 142 153 134 780 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 210 468 187 115 471 471

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 58 58
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 38 174 30 947 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 15 597 13 478 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 118,19 % 105,03 % 0,00 % 0,00 %
Soliditet (%) 8,61 % 1,14 % 100,00 % 100,00 %
Avkastning på eget kapital (%) 307,79 % 1 115,13 % 0,00 % 0,00 %
Riskbuffert (%) 26,38 % 12,73 % 0,00 % 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 7,58 % 3,54 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 658 534 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!