Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 33 994 21 942 22 579 20 767
Övriga rörelseintäkter 0 0 6 0
Total omsättning 33 994 21 942 22 585 20 767
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 0 0 0 0
Rörelseresultat -8 406 -6 451 -1 725 -5 453
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 53 475 -13 808 3 718 -3 366
Skatt 120 5 144 9 799 80
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 53 391 -5 800 17 723 -5 847
Årets resultat 61 855 20 315 55 319 254
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 61 873 0 20 000 197
Ränteintäkter från koncernföretag 54 853 335 251
Externa ränteintäkter 0 0 1 1
Räntekostnader till koncernföretag 45 182 888 816
Externa räntekostnader 85 20 0 27
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 53 391 -5 800 17 723 -5 847
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 8 500 39 267 61 400 3 700
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 84 -8 008 -14 005 2 481
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 741
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 937 1 461 2 241 1 860
Summa immateriella anläggningstillgångar 937 1 461 2 241 2 601
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 34 53 71 90
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 34 53 71 90
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 61 873 0 20 000 197
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 122 383 97 882 97 882 99 568
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 123 354 99 396 100 194 102 259

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 75 233 323 488
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 15 927 68 344 89 765 67 689
Övriga kortfristiga fordringar 1 948 1 526 1 970 2 705
Summa kortfristiga fordringar 17 950 70 103 92 058 70 882
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 1 1 1
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 17 950 70 104 92 059 70 883
Summa tillgångar 141 304 169 500 192 253 173 142

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 10 044 10 044 10 044 10 044
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 7 275 7 275 7 275 5 401
Summa bundet eget kapital 17 319 17 319 17 319 15 445
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 23 735 95 420 40 101 41 721
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 61 855 20 315 55 319 254
Summa fritt eget kapital 85 590 115 735 95 420 41 975
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 102 909 133 054 112 739 57 420
Summa obeskattade reserver 22 215 22 299 14 291 287
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 5 000
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 869 719 1 261 568
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 3 651 4 906 46 591 102 915
Övriga kortfristiga skulder 9 660 8 522 17 371 6 952
Summa kortfristiga skulder 16 180 14 147 65 223 110 435
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 141 304 169 500 192 253 173 142

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 14 12 12 10
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 9 161 8 866 8 141 7 473
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 5 288 4 655 3 904 4 082
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 93 398 0 0 0
Summa säkerheter 93 398 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 15 000 92 000 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 110,94 % 495,54 % 141,14 % 64,19 %
Soliditet (%) 84,41 % 88,19 % 64,12 % 33,29 %
Avkastning på eget kapital (%) 44,76 % -3,88 % 14,38 % -10,15 %
Riskbuffert (%) 37,29 % -4,31 % 8,39 % -3,65 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 156,68 % -27,35 % 74,56 % -32,21 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 654 739 678 747
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Koncernredovisning för PacsOn AB

Information 2008-04 2007-04 2006-04
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2008-04 2007-04 2006-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 501 539 449 034 394 376
Övriga rörelseintäkter 461 204 417
Total omsättning 502 000 449 238 394 793
Rörelsens kostnader 2008-04 2007-04 2006-04
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Kostnad sålda varor 357 930 317 724 283 268
Rörelseresultat 32 400 29 000 22 981
Resultat 2008-04 2007-04 2006-04
Resultat före skatt 27 660 0 21 354
Skatt 9 407 0 6 450
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 27 660 0 21 354
Årets resultat 18 253 0 14 904
Jämförelsestörande poster 2008-04 2007-04 2006-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2008-04 2007-04 2006-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 162 287 -30
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 417 375 260
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 6 319 7 246 1 858
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2008-04 2007-04 2006-04
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 27 660 0 21 354
Bokslutsdispositioner 2008-04 2007-04 2006-04
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2008-04 2007-04 2006-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2008-04 2007-04 2006-04
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 350 3 187 860
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 350 3 187 860
Materiella anläggningstillgångar 2008-04 2007-04 2006-04
Byggnader och mark 97 305 99 132 16 698
Maskiner 0 0 0
Inventarier 9 903 11 088 12 738
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 5 792
Summa materiella anläggningstillgångar 107 208 110 220 35 228
Finansiella anläggningstillgångar 2008-04 2007-04 2006-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 162 287 -30
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 629 604 467
Summa finansiella anläggningstillgångar 8 884 4 091 3 837
2008-04 2007-04 2006-04
Summa anläggningstillgångar 116 443 117 498 39 925

Omsättningstillgångar

Varulager 2008-04 2007-04 2006-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 61 169 54 284 46 860
Summa varulager 61 169 54 284 46 860
Kortfristiga fordringar 2008-04 2007-04 2006-04
Kundfordringar 79 876 62 409 55 527
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 16 589 19 223 20 790
Övriga kortfristiga fordringar 6 931 5 685 7 151
Summa kortfristiga fordringar 103 396 87 317 83 468
Kassa och bank 2008-04 2007-04 2006-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 6 609 7 080 7 431
2008-04 2007-04 2006-04
Summa omsättningstillgångar 171 175 148 680 137 759
Summa tillgångar 287 617 266 179 177 684

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2008-04 2007-04 2006-04
Aktiekapital 10 440 10 440 10 440
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 15 362 16 560 16 321
Summa bundet eget kapital 25 802 27 000 26 761
Fritt eget kapital 2008-04 2007-04 2006-04
Balanserat resultat 34 691 30 414 26 189
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 -864 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 18 253 15 247 14 904
Summa fritt eget kapital 52 944 44 797 41 093
2008-04 2007-04 2006-04
Summa eget kapital 78 746 71 797 67 854
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 15 936 17 053 14 018
Långfristiga skulder 2008-04 2007-04 2006-04
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 112 505 113 475 39 628
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 112 505 113 475 39 628
Kortfristiga skulder 2008-04 2007-04 2006-04
Skulder till kreditinstitut, korta 11 239 10 959 8 635
Leverantörsskulder 40 256 32 149 29 386
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 28 936 20 746 18 163
Summa kortfristiga skulder 80 431 63 854 56 184
2008-04 2007-04 2006-04
Summa eget kapital och skulder 287 617 266 179 177 684

Noter

2008-04 2007-04 2006-04
Antal anställda 139 136 120
Löner till styrelse & VD 5 873 4 877 4 387
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 38 350 34 056 30 291
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 20 415 19 420 16 039
2008-04 2007-04 2006-04
Företagsinteckningar 40 080 40 080 40 080
Fastighetsinteckningar 96 350 96 350 31 350
Övriga säkerheter 15 278 26 968 8 976
Summa säkerheter 151 708 163 398 80 406
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 91 82 75
Summa ansvarsförbindelser 91 82 75
Beviljad checkräkningskredit 26 550 25 550 19 300
Utnyttjad checkräkningskredit 8 819 8 539 8 635
Utdelning 0 0 0
2008-04 2007-04 2006-04
Kassalikviditet (%) 136,77 % 147,83 % 161,79 %
Soliditet (%) 27,38 % 26,97 % 38,19 %
Avkastning på eget kapital (%) 35,13 % 0,00 % 31,47 %
Riskbuffert (%) 8,54 % -1,36 % 11,12 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 4,26 % -1,61 % 4,94 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 318 286 289
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!