Nyckeltal för Pac-Production Sweden Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 628 890 464 456 368 363 461 455
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 23 427 10 017 11 282 9 567
Total omsättning 652 317 474 473 379 645 471 022
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 462 952 342 956 270 671 341 457
Övriga externa kostnader 76 996 63 182 53 350 62 250
Personalkostnader 52 271 44 326 42 970 46 687
Avskrivningar 2 787 3 390 3 172 4 690
Summa rörelsekostnader -595 006 -453 854 -370 163 -455 084
Rörelseresultat 53 918 19 014 6 809 14 742
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 63 680 20 729 7 084 21 708
Skatt 1 163 141 1 599 1 402
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 55 886 21 021 7 613 18 314
Årets resultat 3 517 88 5 485 7 050
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 9 500
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 055 2 126 974 1 353
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 87 119 170 335
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 7 000
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 55 886 21 021 7 613 18 314
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -59 000 -20 500 0 -13 256
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 7 794 -292 -529 3 394
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 549 1 075 1 437 679
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 549 1 075 1 437 679
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 3 927 4 211 4 630 5 628
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 927 4 211 4 630 5 628
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 9 500
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 2 000 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 429 429 3 169 1 640
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 4 905 5 715 9 236 7 947

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 144 728 102 048 97 545 77 452
Summa varulager 144 728 102 048 97 545 77 452
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 88 712 72 988 46 910 73 972
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 16 031 12 685 8 387 11 674
Summa kortfristiga fordringar 104 743 85 673 55 297 85 646
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 3 291 1 771 0 0
Summa kassa och bank 5 054 6 258 200 4 686
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 257 816 195 750 153 042 167 784
Summa tillgångar 262 721 201 465 162 278 175 731

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 900 900 900 900
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 180 180 180 180
Summa bundet eget kapital 1 080 1 080 1 080 1 080
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 96 759 96 671 91 090 84 040
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 3 517 88 5 485 7 050
Summa fritt eget kapital 100 276 96 759 96 575 91 090
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 101 356 97 839 97 655 92 170
Summa obeskattade reserver 5 210 13 004 12 712 12 530
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 59 429 20 929 429 13 685
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 59 429 20 929 429 13 685
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 8 258 0
Leverantörsskulder 68 720 43 716 22 238 37 936
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 471
Övriga kortfristiga skulder 28 006 25 977 20 986 18 939
Summa kortfristiga skulder 96 726 69 693 51 482 57 346
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 262 721 201 465 162 278 175 731

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 71 63 69 73
Löner till styrelse & VD 2 534 1 074 1 086 1 657
Varav tantiem till styrelse & VD 1 496 45 0 0
Löner till övriga anställda 32 827 29 095 28 692 29 902
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 15 628 13 312 12 376 13 911
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 30 000 20 000 20 000 35 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 8 258 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 113,51 % 131,91 % 107,80 % 157,52 %
Soliditet (%) 40,04 % 53,32 % 65,95 % 57,70 %
Avkastning på eget kapital (%) 53,13 % 19,57 % 7,11 % 18,06 %
Riskbuffert (%) 21,25 % 10,37 % 4,49 % 4,73 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 8,87 % 4,50 % 2,02 % 2,38 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 498 479 432 432
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Koncernredovisning för Pac-Production Sweden Aktiebolag

Information 2003-12 2002-12 2001-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2003-12 2002-12 2001-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 177 816 170 732 174 647
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 702 2 024 1 242
Total omsättning 178 518 172 756 175 889
Rörelsens kostnader 2003-12 2002-12 2001-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 127 069 119 067 121 424
Övriga externa kostnader 26 411 26 459 28 203
Personalkostnader 22 469 21 812 24 037
Avskrivningar 2 110 2 537 3 162
Summa rörelsekostnader -178 059 -169 875 -176 826
Rörelseresultat 457 2 547 -1 637
Resultat 2003-12 2002-12 2001-12
Resultat före skatt 116 5 032 -3 079
Skatt 29 107 -504
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 116 5 032 -3 079
Årets resultat 87 4 925 -2 575
Jämförelsestörande poster 2003-12 2002-12 2001-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2003-12 2002-12 2001-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -1 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 310 4 502 39
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 829 2 016 2 437
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 563
Extraordinära intäkter och kostnader 2003-12 2002-12 2001-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 116 5 032 -3 079
Bokslutsdispositioner 2003-12 2002-12 2001-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2003-12 2002-12 2001-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2003-12 2002-12 2001-12
Balanserade utgifter 43 86 372
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 28 56 84
Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 356 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 427 142 456
Materiella anläggningstillgångar 2003-12 2002-12 2001-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 1 097
Inventarier 1 961 4 756 6 340
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 961 4 756 7 437
Finansiella anläggningstillgångar 2003-12 2002-12 2001-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -1 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 941 2 485 24 384
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 941 2 485 24 384
2003-12 2002-12 2001-12
Summa anläggningstillgångar 5 329 7 382 32 276

Omsättningstillgångar

Varulager 2003-12 2002-12 2001-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 25 189 26 631 24 131
Summa varulager 25 189 26 631 24 131
Kortfristiga fordringar 2003-12 2002-12 2001-12
Kundfordringar 20 969 20 325 24 046
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 3 661 3 630 3 186
Summa kortfristiga fordringar 24 630 23 955 27 232
Kassa och bank 2003-12 2002-12 2001-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 212 83 2 766
2003-12 2002-12 2001-12
Summa omsättningstillgångar 50 031 50 669 54 129
Summa tillgångar 55 360 58 051 86 405

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2003-12 2002-12 2001-12
Aktiekapital 900 900 900
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 1 685 1 748 3 487
Summa bundet eget kapital 2 585 2 648 4 387
Fritt eget kapital 2003-12 2002-12 2001-12
Balanserat resultat 21 876 16 888 17 924
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 87 4 925 -2 575
Summa fritt eget kapital 21 963 21 813 15 349
2003-12 2002-12 2001-12
Summa eget kapital 24 548 24 461 19 736
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 585 610 1 286
Långfristiga skulder 2003-12 2002-12 2001-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 10 076 7 088 30 842
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 6 050 9 105
Summa långfristiga skulder 10 076 13 138 39 947
Kortfristiga skulder 2003-12 2002-12 2001-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 14 359 14 084 18 320
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 5 791 5 758 7 116
Summa kortfristiga skulder 20 150 19 842 25 436
2003-12 2002-12 2001-12
Summa eget kapital och skulder 55 360 58 051 86 405

Noter

2003-12 2002-12 2001-12
Antal anställda 50 50 58
Löner till styrelse & VD 748 908 608
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 14 119 13 492 15 394
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 6 726 6 210 6 821
2003-12 2002-12 2001-12
Företagsinteckningar 19 000 14 700 14 700
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 1 505 2 007 22 508
Summa säkerheter 20 505 16 707 37 208
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 2 000
Summa ansvarsförbindelser 0 0 2 000
Beviljad checkräkningskredit 11 000 8 000 10 000
Utnyttjad checkräkningskredit 5 153 1 261 1 562
Utdelning 0 0 0
2003-12 2002-12 2001-12
Kassalikviditet (%) 123,29 % 121,15 % 117,94 %
Soliditet (%) 44,34 % 42,14 % 22,84 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,47 % 20,57 % -15,60 %
Riskbuffert (%) -1,04 % 6,03 % -4,47 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -0,40 % 1,77 % -3,16 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 297 288 276
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!