Koncernredovisning för PHM OpCo AB

Information 2022-12
Valuta KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 11

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 22 708
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 0
Total omsättning 22 708
Rörelsens kostnader 2022-12
Försäljningskostnader 0
Administrationskostnader 0
Kostnader för forskning och utveckling 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader 11 109
Personalkostnader 0
Avskrivningar 18 576
Summa rörelsekostnader -29 685
Rörelseresultat -6 977
Resultat 2022-12
Resultat före skatt -40 889
Skatt 1 813
Minoritetsintressen 0
Resultat efter finansnetto -40 889
Årets resultat -42 703
Jämförelsestörande poster 2022-12
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 2022-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 22
Räntekostnader till koncernföretag 8 036
Externa räntekostnader 0
Övriga finansiella kostnader 25 898
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Summa extraordinära poster 0
Resultat före bokslutsdispositioner -40 889
Bokslutsdispositioner 2022-12
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Balansräkning 2022-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 446 963
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 446 963
Materiella anläggningstillgångar 2022-12
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 0
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0
2022-12
Summa anläggningstillgångar 446 963

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa varulager 0
Kortfristiga fordringar 2022-12
Kundfordringar 908
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 75
Övriga kortfristiga fordringar 14 952
Summa kortfristiga fordringar 15 935
Kassa och bank 2022-12
Summa kortfristiga placeringar 0
Summa kassa och bank 4 907
2022-12
Summa omsättningstillgångar 20 842
Summa tillgångar 467 805

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12
Aktiekapital 25
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 60 000
Summa bundet eget kapital 60 025
Fritt eget kapital 2022-12
Balanserat resultat -60 000
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 60 000
Årets resultat -42 703
Summa fritt eget kapital -42 703
2022-12
Summa eget kapital 17 322
Summa obeskattade reserver 0
Minoritetsintressen 0
Summa avsättningar 448
Långfristiga skulder 2022-12
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 2022-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 579
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 446 384
Övriga kortfristiga skulder 3 072
Summa kortfristiga skulder 450 035
2022-12
Summa eget kapital och skulder 467 805

Noter

2022-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 0
2022-12
Företagsinteckningar 0
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 0
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Utdelning 0
2022-12
Kassalikviditet (%) 4,63 %
Soliditet (%) 3,70 %
Avkastning på eget kapital (%) -236,05 %
Riskbuffert (%) -9,03 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -329,50 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Information 2022-12
Valuta KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 11

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 11 302
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 0
Total omsättning 11 302
Rörelsens kostnader 2022-12
Försäljningskostnader 0
Administrationskostnader 0
Kostnader för forskning och utveckling 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader 12 161
Personalkostnader 0
Avskrivningar 0
Summa rörelsekostnader -12 161
Rörelseresultat -859
Resultat 2022-12
Resultat före skatt -34 837
Skatt 0
Minoritetsintressen 0
Resultat efter finansnetto -34 837
Årets resultat -34 837
Jämförelsestörande poster 2022-12
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 2022-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 19
Räntekostnader till koncernföretag 8 036
Externa räntekostnader 0
Övriga finansiella kostnader 25 962
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Summa extraordinära poster 0
Resultat före bokslutsdispositioner -34 837
Bokslutsdispositioner 2022-12
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Balansräkning 2022-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 0
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 420 848
2022-12
Summa anläggningstillgångar 420 848

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa varulager 0
Kortfristiga fordringar 2022-12
Kundfordringar 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 52 006
Övriga kortfristiga fordringar 704
Summa kortfristiga fordringar 52 710
Kassa och bank 2022-12
Summa kortfristiga placeringar 0
Summa kassa och bank 3 609
2022-12
Summa omsättningstillgångar 56 319
Summa tillgångar 477 167

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12
Aktiekapital 25
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa bundet eget kapital 25
Fritt eget kapital 2022-12
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 60 000
Årets resultat -34 837
Summa fritt eget kapital 25 163
2022-12
Summa eget kapital 25 188
Summa obeskattade reserver 0
Minoritetsintressen 0
Summa avsättningar 0
Långfristiga skulder 2022-12
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 2022-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 579
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 450 756
Övriga kortfristiga skulder 644
Summa kortfristiga skulder 451 979
2022-12
Summa eget kapital och skulder 477 167

Noter

2022-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 0
2022-12
Företagsinteckningar 0
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 0
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Utdelning 0
2022-12
Kassalikviditet (%) 12,46 %
Soliditet (%) 5,28 %
Avkastning på eget kapital (%) -138,31 %
Riskbuffert (%) -7,70 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -609,05 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord