Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för PEKO Fastighets AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 03

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 567 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0
Total omsättning 1 567 0
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader 86 10
Personalkostnader 0 0
Avskrivningar 134 0
Summa rörelsekostnader -220 -10
Rörelseresultat 1 260 -25
Resultat 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 1 145 -25
Skatt 33 0
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto 1 145 -25
Årets resultat 4 -4
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 115 0
Externa räntekostnader 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 145 -25
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -1 108 21
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 17 885 0
Maskiner 0 0
Inventarier 0 0
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 4 849 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 22 734 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0
2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 22 734 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa varulager 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 3 186 96
Övriga kortfristiga fordringar 51 0
Summa kortfristiga fordringar 3 237 96
Kassa och bank 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 0 0
2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 3 237 96
Summa tillgångar 25 971 96

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12
Balanserat resultat -4 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat 4 -4
Summa fritt eget kapital 0 -4
2020-12 2019-12
Summa eget kapital 100 96
Summa obeskattade reserver 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 24 142 0
Övriga kortfristiga skulder 1 729 0
Summa kortfristiga skulder 25 871 0
2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 25 971 96

Noter

2020-12 2019-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 0 0
2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Utdelning 0 0
2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 12,51 % 0,00 %
Soliditet (%) 0,39 % 100,00 %
Avkastning på eget kapital (%) 1 145,00 % -26,04 %
Riskbuffert (%) 4,41 % 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 65,73 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0