Nyckeltal för PDL Group AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 04

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 15 265 1 975
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 4 546 0
Total omsättning 19 811 1 975
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 8
Handelsvaror 2 584 381
Övriga externa kostnader 28 472 3 315
Personalkostnader 25 058 2 425
Avskrivningar 108 0
Summa rörelsekostnader -56 222 -6 129
Rörelseresultat -36 817 -4 202
Resultat 2021-12 2020-12
Resultat före skatt -41 181 31 167
Skatt 893 0
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto -41 181 31 167
Årets resultat 9 038 31 167
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 15 940 35 574
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 2 489 146
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 8 283 351
Övriga finansiella kostnader 14 509 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -41 181 31 167
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 51 112 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 898 0
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 99 0
Summa materiella anläggningstillgångar 997 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 15 940 35 574
Fordringar på koncern- och intresseföretag 85 806 40 362
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 3 434 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 414 937 149 044
2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 415 934 149 044

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 946 472
Summa varulager 946 472
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12
Kundfordringar 1 067 30
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 87 396 35 858
Övriga kortfristiga fordringar 18 665 1 947
Summa kortfristiga fordringar 107 128 37 835
Kassa och bank 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 104 968 320
2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 213 042 38 627
Summa tillgångar 628 976 187 671

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12
Aktiekapital 25 25
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa bundet eget kapital 25 25
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 36 667 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 5 500
Årets resultat 9 038 31 167
Summa fritt eget kapital 45 705 36 667
2021-12 2020-12
Summa eget kapital 45 730 36 692
Summa obeskattade reserver 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 36 440 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 267 897 79 300
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 150 416 66 433
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa långfristiga skulder 418 313 145 733
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 3 229 707
Leverantörsskulder 3 274 983
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 113 435 20
Övriga kortfristiga skulder 8 555 3 536
Summa kortfristiga skulder 128 493 5 246
2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 628 976 187 671

Noter

2021-12 2020-12
Antal anställda 26 7
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 0 0
2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 325 697 20 000
Summa säkerheter 325 697 20 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 3 229 707
Utdelning 0 0
2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 165,06 % 727,32 %
Soliditet (%) 7,27 % 19,55 %
Avkastning på eget kapital (%) -90,05 % 84,94 %
Riskbuffert (%) -7,09 % 16,56 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -419,08 % 1 560,30 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!