Nyckeltal för PDL Center Göteborg AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 18 14

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 14 970 10 217 10 672 1 498
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 60 90 359 0
Total omsättning 15 030 10 307 11 031 1 498
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 997 588 791 219
Övriga externa kostnader 4 832 3 838 4 291 926
Personalkostnader 2 181 1 724 1 545 213
Avskrivningar 781 665 754 155
Summa rörelsekostnader -8 791 -6 815 -7 381 -1 513
Rörelseresultat 6 238 3 491 3 631 -16
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Resultat före skatt 4 669 2 322 2 593 -16
Skatt 1 048 530 632 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 6 308 3 491 3 551 -16
Årets resultat 3 621 1 792 1 960 -16
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 75 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 5 0 81 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 6 308 3 491 3 551 -16
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -1 639 -1 169 -958 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 015 1 359 1 231 1 535
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 590 865 595 744
Summa materiella anläggningstillgångar 1 605 2 224 1 826 2 279
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 7 491 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 300 300 300 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 7 791 300 300 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Summa anläggningstillgångar 9 396 2 524 2 126 2 279

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 200 172 146 0
Summa varulager 200 172 146 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Kundfordringar 31 42 164 45
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 638 2 316 1 230 1 151
Summa kortfristiga fordringar 1 669 2 358 1 394 1 196
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 838 2 015 937 311
2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Summa omsättningstillgångar 2 706 4 546 2 478 1 507
Summa tillgångar 12 102 7 070 4 604 3 786

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Balanserat resultat 2 337 544 -16 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 3 621 1 792 1 960 -16
Summa fritt eget kapital 5 958 2 336 1 944 -16
2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Summa eget kapital 6 008 2 386 1 994 34
Summa obeskattade reserver 3 766 2 127 958 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 1 820
Övriga långfristiga skulder 0 0 131 650
Summa långfristiga skulder 0 0 131 2 470
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 81 790 81 1 130
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 488 354 638 0
Övriga kortfristiga skulder 1 759 1 413 802 152
Summa kortfristiga skulder 2 328 2 557 1 521 1 282
2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Summa eget kapital och skulder 12 102 7 070 4 604 3 786

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Antal anställda 5 3 3 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 3 600 0 1 400 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Kassalikviditet (%) 107,69 % 171,02 % 153,25 % 117,55 %
Soliditet (%) 72,58 % 55,92 % 58,65 % 0,90 %
Avkastning på eget kapital (%) 71,82 % 88,30 % 131,52 % -47,06 %
Riskbuffert (%) 52,01 % 49,38 % 74,63 % -0,42 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 42,10 % 34,17 % 32,51 % -1,07 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!