Nyckeltal för P.P.L pizzeria company AB

Information 2023-01 2022-01 2021-01 2020-01
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-01 2022-01 2021-01 2020-01
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 851 1 462 1 475 1 422
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 110 163 155 241
Total omsättning 1 961 1 625 1 630 1 663
Rörelsens kostnader 2023-01 2022-01 2021-01 2020-01
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 878 661 630 575
Övriga externa kostnader 364 317 414 439
Personalkostnader 688 598 594 638
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -1 930 -1 576 -1 638 -1 652
Rörelseresultat 31 50 -8 11
Resultat 2023-01 2022-01 2021-01 2020-01
Resultat före skatt 30 49 -9 11
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 30 49 -9 11
Årets resultat 30 49 -9 11
Jämförelsestörande poster 2023-01 2022-01 2021-01 2020-01
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-01 2022-01 2021-01 2020-01
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 2 1 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-01 2022-01 2021-01 2020-01
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 30 49 -9 11
Bokslutsdispositioner 2023-01 2022-01 2021-01 2020-01
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-01 2022-01 2021-01 2020-01
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-01 2022-01 2021-01 2020-01
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-01 2022-01 2021-01 2020-01
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-01 2022-01 2021-01 2020-01
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-01 2022-01 2021-01 2020-01
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-01 2022-01 2021-01 2020-01
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 26 33 19 19
Summa varulager 26 33 19 19
Kortfristiga fordringar 2023-01 2022-01 2021-01 2020-01
Kundfordringar 19 28 26 1
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 1 -2 50
Summa kortfristiga fordringar 19 29 24 51
Kassa och bank 2023-01 2022-01 2021-01 2020-01
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 10 28 13 21
2023-01 2022-01 2021-01 2020-01
Summa omsättningstillgångar 56 90 56 91
Summa tillgångar 56 90 56 91

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-01 2022-01 2021-01 2020-01
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2023-01 2022-01 2021-01 2020-01
Balanserat resultat -475 -524 -515 -526
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 30 49 -9 11
Summa fritt eget kapital -445 -475 -524 -515
2023-01 2022-01 2021-01 2020-01
Summa eget kapital -395 -425 -474 -465
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-01 2022-01 2021-01 2020-01
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 264 361 405 420
Summa långfristiga skulder 264 361 405 420
Kortfristiga skulder 2023-01 2022-01 2021-01 2020-01
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 68 47 41 34
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 120 107 84 103
Summa kortfristiga skulder 188 154 125 137
2023-01 2022-01 2021-01 2020-01
Summa eget kapital och skulder 56 90 56 91

Noter

2023-01 2022-01 2021-01 2020-01
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-01 2022-01 2021-01 2020-01
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-01 2022-01 2021-01 2020-01
Kassalikviditet (%) 15,43 % 37,01 % 29,60 % 52,55 %
Soliditet (%) -705,36 % -472,22 % -846,43 % -510,99 %
Avkastning på eget kapital (%) -7,59 % -11,53 % 1,90 % -2,37 %
Riskbuffert (%) 55,14 % 56,28 % -14,47 % 12,09 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1,57 % 3,21 % -0,68 % 0,77 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!