Nyckeltal för P.O. Wallmans Optik i Västervik Aktiebolag

Information 2009-04 2008-04 2007-04
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2009-04 2008-04 2007-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 6 585 6 882 6 953
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Total omsättning 6 585 6 882 6 953
Rörelsens kostnader 2009-04 2008-04 2007-04
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 2 230 2 211 2 631
Övriga externa kostnader 1 374 1 649 1 242
Personalkostnader 2 340 2 474 2 211
Avskrivningar 139 160 169
Summa rörelsekostnader -6 083 -6 494 -6 253
Rörelseresultat 503 389 698
Resultat 2009-04 2008-04 2007-04
Resultat före skatt 736 263 425
Skatt 138 76 117
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 736 365 687
Årets resultat 598 187 307
Jämförelsestörande poster 2009-04 2008-04 2007-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2009-04 2008-04 2007-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 3 4 4
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 22 29 26
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2009-04 2008-04 2007-04
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 736 365 687
Bokslutsdispositioner 2009-04 2008-04 2007-04
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 -102 -262
Balansräkning 2009-04 2008-04 2007-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2009-04 2008-04 2007-04
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2009-04 2008-04 2007-04
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 355 494 609
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 355 494 609
Finansiella anläggningstillgångar 2009-04 2008-04 2007-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 930 930
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 930 930
2009-04 2008-04 2007-04
Summa anläggningstillgångar 355 1 425 1 540

Omsättningstillgångar

Varulager 2009-04 2008-04 2007-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 947 1 007 616
Summa varulager 947 1 007 616
Kortfristiga fordringar 2009-04 2008-04 2007-04
Kundfordringar 194 295 270
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 501 42 34
Summa kortfristiga fordringar 695 337 304
Kassa och bank 2009-04 2008-04 2007-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 159 670 697
2009-04 2008-04 2007-04
Summa omsättningstillgångar 1 802 2 015 1 617
Summa tillgångar 2 157 3 440 3 157

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2009-04 2008-04 2007-04
Aktiekapital 100 100 100
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120
Fritt eget kapital 2009-04 2008-04 2007-04
Balanserat resultat 103 1 246 1 014
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 598 187 307
Summa fritt eget kapital 701 1 433 1 321
2009-04 2008-04 2007-04
Summa eget kapital 821 1 553 1 441
Summa obeskattade reserver 484 484 382
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2009-04 2008-04 2007-04
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 324 374
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 324 374
Kortfristiga skulder 2009-04 2008-04 2007-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 217 335 226
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 635 744 734
Summa kortfristiga skulder 852 1 079 960
2009-04 2008-04 2007-04
Summa eget kapital och skulder 2 157 3 440 3 157

Noter

2009-04 2008-04 2007-04
Antal anställda 6 6 6
Löner till styrelse & VD 820 888 705
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 739 743 745
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 770 802 724
2009-04 2008-04 2007-04
Företagsinteckningar 0 750 750
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 750 750
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 10 0 10
Summa ansvarsförbindelser 10 0 10
Beviljad checkräkningskredit 0 250 250
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 1 330 75
2009-04 2008-04 2007-04
Kassalikviditet (%) 100,23 % 93,33 % 104,27 %
Soliditet (%) 54,60 % 55,51 % 54,56 %
Avkastning på eget kapital (%) 62,49 % 19,11 % 39,88 %
Riskbuffert (%) 32,89 % 9,56 % 20,77 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 10,84 % 4,88 % 9,51 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 260 272 242
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord