Nyckeltal för Otto Bock Scandinavia Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 238 604 218 490 211 524 258 894
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 46 930 55 648 52 946 52 677
Total omsättning 285 534 274 138 264 470 311 571
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm -138 -61 -394 -640
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 143 544 138 866 142 050 176 416
Övriga externa kostnader 56 136 47 272 68 944 68 225
Personalkostnader 65 388 66 740 59 683 64 311
Avskrivningar 905 2 982 2 977 2 228
Summa rörelsekostnader -265 835 -255 799 -273 260 -310 540
Rörelseresultat 19 424 18 217 -9 578 -250
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 1 537 4 419 -12 225 -10 103
Skatt 2 719 9 719 -7 966 872
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 5 837 4 419 -12 225 -10 103
Årets resultat -1 182 24 700 -4 259 -7 975
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -11 876 -12 142 0 -9 000
Ränteintäkter från koncernföretag 157 0 0 1 728
Externa ränteintäkter 1 037 0 110 11
Räntekostnader till koncernföretag 2 654 1 151 2 204 1 977
Externa räntekostnader 252 505 553 615
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 5 837 4 419 -12 225 -10 103
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 30 000 0 3 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -4 300 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 153 295 391 522
Maskiner 27 135 254 372
Inventarier 264 7 593 10 315 6 580
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 3 093 194 171 5 578
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 537 8 217 11 131 13 052
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -11 876 -12 142 0 -9 000
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 12 105
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 12 089 12 043 21 664 12 956
Summa finansiella anläggningstillgångar 36 491 48 321 66 362 37 241
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 40 027 56 538 77 492 50 292

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 313 451 512 906
Summa varulager 313 451 512 906
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 25 395 23 499 12 558 17 154
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 30 239 46 320 27 386 24 439
Övriga kortfristiga fordringar 5 996 9 129 6 427 7 838
Summa kortfristiga fordringar 61 630 78 948 46 371 49 431
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 42 340 28 787 26 313 35 958
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 104 284 108 186 73 197 86 294
Summa tillgångar 144 311 164 724 150 689 136 587

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 3 280 3 280 3 280 3 280
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 28 823 28 823 28 823 28 823
Summa bundet eget kapital 32 103 32 103 32 103 32 103
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 4 595 -20 104 -15 845 9 663
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -1 182 24 700 -4 259 -7 975
Summa fritt eget kapital 3 413 4 596 -20 104 1 688
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 35 516 36 699 11 999 33 791
Summa obeskattade reserver 4 300 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 16 573 16 635 17 431 18 361
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 31 700 84 836 84 836 48 000
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 31 700 84 836 84 836 48 000
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 3 485 3 727 3 134 6 085
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 33 901 4 152 19 972 13 582
Övriga kortfristiga skulder 18 836 18 676 13 318 16 768
Summa kortfristiga skulder 56 222 26 555 36 424 36 435
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 144 311 164 724 150 689 136 587

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 65 66 67 100
Löner till styrelse & VD 3 838 3 221 2 896 2 322
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 36 614 40 855 38 148 41 119
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 21 869 21 400 17 846 20 870
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 9 966 9 962 9 961 9 963
Summa säkerheter 9 966 9 962 9 961 9 963
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 133 9 471 13 967 18 468
Summa ansvarsförbindelser 133 9 471 13 967 18 468
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 5 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 184,93 % 405,71 % 199,55 % 234,36 %
Soliditet (%) 26,81 % 22,28 % 7,96 % 24,74 %
Avkastning på eget kapital (%) 15,09 % 12,04 % -101,88 % -29,90 %
Riskbuffert (%) 2,80 % 2,20 % -8,56 % -8,57 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1,23 % 1,26 % -7,08 % -4,90 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 622 668 613 434
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!

Koncernredovisning för Otto Bock Scandinavia Aktiebolag

Information 2004-12 2003-12 2002-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2004-12 2003-12 2002-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 302 062 293 692 341 067
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 827 1 314 3 261
Total omsättning 303 889 295 006 344 328
Rörelsens kostnader 2004-12 2003-12 2002-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm -5 287 -1 214 14 823
Råvaror och förnödenheter 127 750 136 868 163 724
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 56 909 57 697 69 185
Personalkostnader 80 149 81 852 91 053
Avskrivningar 4 574 7 318 8 232
Summa rörelsekostnader -264 095 -282 521 -347 017
Rörelseresultat 28 698 7 213 26 632
Resultat 2004-12 2003-12 2002-12
Resultat före skatt 28 829 6 410 25 999
Skatt 7 245 1 033 7 653
Minoritetsintressen 97 0 0
Resultat efter finansnetto 28 829 6 410 25 999
Årets resultat 21 584 5 377 17 422
Jämförelsestörande poster 2004-12 2003-12 2002-12
Jämförelsestörande poster 0 -2 310 -325
Finansiella poster 2004-12 2003-12 2002-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 4 616 4 843 3 984
Ränteintäkter från koncernföretag 1 198 94 633
Externa ränteintäkter 404 557 404
Räntekostnader till koncernföretag 5 021 4 455 2 193
Externa räntekostnader 1 066 1 842 3 461
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2004-12 2003-12 2002-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 28 829 6 410 25 999
Bokslutsdispositioner 2004-12 2003-12 2002-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2004-12 2003-12 2002-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2004-12 2003-12 2002-12
Balanserade utgifter 268 0 74
Patent, licenser mm 0 147 0
Goodwill 0 0 2 000
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 268 147 2 074
Materiella anläggningstillgångar 2004-12 2003-12 2002-12
Byggnader och mark 30 763 30 263 48 315
Maskiner 6 548 9 123 11 831
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 37 311 39 386 60 146
Finansiella anläggningstillgångar 2004-12 2003-12 2002-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 4 616 4 843 3 984
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 6 844
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 626 1 356 1 907
Summa finansiella anläggningstillgångar 10 638 10 080 16 461
2004-12 2003-12 2002-12
Summa anläggningstillgångar 48 217 49 613 78 681

Omsättningstillgångar

Varulager 2004-12 2003-12 2002-12
Pågående arbeten för annans räkning 2 644 2 499 3 098
Övrigt varulager 30 303 35 735 40 065
Summa varulager 32 947 38 234 43 163
Kortfristiga fordringar 2004-12 2003-12 2002-12
Kundfordringar 38 004 26 077 41 011
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 93 197 45 778 13 920
Övriga kortfristiga fordringar 7 800 22 152 11 036
Summa kortfristiga fordringar 139 001 94 007 65 967
Kassa och bank 2004-12 2003-12 2002-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 10 906 19 498 27 059
2004-12 2003-12 2002-12
Summa omsättningstillgångar 182 854 151 739 136 189
Summa tillgångar 231 071 201 352 214 870

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2004-12 2003-12 2002-12
Aktiekapital 3 280 3 280 3 280
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 52 040 48 746 49 496
Summa bundet eget kapital 55 320 52 026 52 776
Fritt eget kapital 2004-12 2003-12 2002-12
Balanserat resultat 10 990 8 622 -393
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 21 584 5 377 17 422
Summa fritt eget kapital 32 574 13 999 17 029
2004-12 2003-12 2002-12
Summa eget kapital 87 894 66 025 69 805
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 97 0 0
Summa avsättningar 32 553 33 240 35 393
Långfristiga skulder 2004-12 2003-12 2002-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 2 399
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 53 408 49 510 48 007
Övriga långfristiga skulder 1 194 1 160 1 131
Summa långfristiga skulder 54 602 50 670 51 537
Kortfristiga skulder 2004-12 2003-12 2002-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 5 841
Leverantörsskulder 9 872 9 960 10 834
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 20 172 20 006 13 222
Övriga kortfristiga skulder 25 881 21 451 28 238
Summa kortfristiga skulder 55 925 51 417 58 135
2004-12 2003-12 2002-12
Summa eget kapital och skulder 231 071 201 352 214 870

Noter

2004-12 2003-12 2002-12
Antal anställda 253 249 276
Löner till styrelse & VD 3 648 3 365 7 417
Varav tantiem till styrelse & VD 0 607 0
Löner till övriga anställda 50 623 52 595 52 863
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 23 813 24 114 25 717
2004-12 2003-12 2002-12
Företagsinteckningar 5 300 34 500 52 300
Fastighetsinteckningar 0 2 800 28 000
Övriga säkerheter 1 481 1 343 154
Summa säkerheter 6 781 38 643 80 454
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 3 180 3 188 511
Summa ansvarsförbindelser 3 180 3 188 511
Beviljad checkräkningskredit 5 000 5 372 20 372
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 2 399
Utdelning 0 0 0
2004-12 2003-12 2002-12
Kassalikviditet (%) 268,05 % 220,75 % 160,02 %
Soliditet (%) 38,04 % 32,79 % 32,49 %
Avkastning på eget kapital (%) 32,80 % 9,71 % 37,25 %
Riskbuffert (%) 9,60 % 0,14 % 9,58 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 7,53 % 0,04 % 5,97 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 215 225 218
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Otto Bock Scandinavia Aktiebolag har 77 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord