Koncernredovisning för Oscar Properties Holding AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 513 500 257 000 149 500 888 100
Övriga rörelseintäkter 0 0 102 900 206 400
Total omsättning 513 500 257 000 252 400 1 094 500
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Övriga rörelsekostnader 385 700 0 0 186 600
Kostnad sålda varor 322 800 166 600 230 000 1 024 900
Rörelseresultat -252 100 43 100 -25 800 -211 100
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -563 500 356 800 -68 600 -304 200
Skatt -112 100 -7 700 1 700 5 400
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -563 500 356 800 -68 600 -304 200
Årets resultat -451 400 364 500 -70 300 -309 600
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 10 800 7 100 7 100 23 700
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 285 000 155 500 85 300 116 800
Övriga finansiella kostnader 37 200 75 500 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -563 500 356 800 -68 600 -304 200
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 12 400 16 300 19 300 55 100
Summa immateriella anläggningstillgångar 12 400 16 300 19 300 55 100
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 6 666 400 6 894 400 1 429 700 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 115 000 64 600 62 700 45 600
Summa materiella anläggningstillgångar 6 781 400 6 959 000 1 492 400 45 600
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 237 500 221 500
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 366 900 273 200 234 600 336 700
Summa finansiella anläggningstillgångar 379 200 337 300 789 800 873 800
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 7 173 000 7 312 600 2 301 500 974 500

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 390 300 968 900 873 100
Summa varulager 0 390 300 968 900 873 100
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 72 400 21 700 70 100 6 500
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 256 800 237 300 311 200 635 600
Summa kortfristiga fordringar 329 200 259 000 381 300 642 100
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 70 700 112 800 109 900 64 900
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 399 900 762 100 1 460 100 1 580 100
Summa tillgångar 7 572 900 8 074 700 3 761 600 2 554 600

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 1 052 030 991 000 284 400 266 800
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 1 052 030 991 000 284 400 266 800
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 1 450 570 1 159 300 860 600 925 800
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -451 400 364 500 -70 300 -309 600
Summa fritt eget kapital 999 170 1 523 800 790 300 616 200
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 2 051 200 2 514 800 1 074 700 883 000
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 1 330 600 1 789 800 967 000 311 300
Skulder till kreditinstitut, långa 705 000 2 606 100 199 100 3 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 5 000 0
Övriga långfristiga skulder 99 000 156 000 164 100 124 100
Summa långfristiga skulder 2 134 600 4 551 900 1 335 200 438 400
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 2 046 400 268 400 606 200 331 000
Leverantörsskulder 112 600 133 900 64 400 142 900
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 3 400 2 000 276 300 0
Övriga kortfristiga skulder 1 224 700 603 700 404 800 759 300
Summa kortfristiga skulder 3 387 100 1 008 000 1 351 700 1 233 200
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 7 572 900 8 074 700 3 761 600 2 554 600

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 32 28 36 52
Löner till styrelse & VD 8 200 8 100 5 200 12 100
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 29 600 22 000 23 900 69 700
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 500
Sociala kostnader 12 900 10 900 10 000 32 400
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 4 319 700 4 257 000 1 297 000 510 000
Övriga säkerheter 2 316 100 3 188 200 332 700 974 400
Summa säkerheter 6 635 800 7 445 200 1 629 700 1 484 400
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 11,81 % 36,88 % 36,34 % 57,33 %
Soliditet (%) 27,09 % 31,14 % 28,57 % 34,57 %
Avkastning på eget kapital (%) -27,47 % 14,19 % -6,38 % -34,45 %
Riskbuffert (%) -9,02 % 3,12 % -2,73 % -14,32 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -172,48 % 48,95 % -102,94 % -47,40 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 1 181 1 075 808 1 573
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Nyckeltal för Oscar Properties Holding AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 19 100 9 900 5 700 10 600
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 19 100 9 900 5 700 10 600
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 27 300 16 600 11 300 30 400
Personalkostnader 8 900 8 500 4 700 6 600
Avskrivningar 300 200 0 0
Summa rörelsekostnader -36 500 -25 300 -16 000 -37 000
Rörelseresultat -17 400 -15 400 -10 300 -26 400
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -702 600 -679 900 -612 900 -73 600
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -712 600 -679 900 -589 700 -82 800
Årets resultat -702 600 -679 900 -612 900 -73 600
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -675 200 -623 500 -594 300 -11 500
Ränteintäkter från koncernföretag 183 300 29 900 21 000 11 800
Externa ränteintäkter 5 300 2 700 0 100
Räntekostnader till koncernföretag 120 700 4 400 4 000 8 500
Externa räntekostnader 76 600 69 200 37 500 48 300
Övriga finansiella kostnader 11 300 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -712 600 -679 900 -589 700 -82 800
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 10 000 0 -23 200 9 200
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 800 900 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 4 300 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 5 100 900 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -675 200 -623 500 -594 300 -11 500
Fordringar på koncern- och intresseföretag 180 500 176 900 183 400 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 11 400 70 900 15 600 15 600
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 135 500 2 172 000 1 337 000 747 400
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 2 140 600 2 172 900 1 337 000 747 400

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 3 523 800 3 419 100 2 015 800 2 139 000
Övriga kortfristiga fordringar 57 500 14 500 10 600 77 400
Summa kortfristiga fordringar 3 581 300 3 433 600 2 026 400 2 216 400
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 5 100 36 200 26 700
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 3 581 300 3 438 700 2 062 600 2 243 100
Summa tillgångar 5 721 900 5 611 600 3 399 600 2 990 500

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 1 052 030 991 000 284 400 268 830
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 848 700 1 049 500 573 500 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 1 900 730 2 040 500 857 900 268 830
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 877 066 1 229 700 1 069 400 856 970
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -702 600 -679 900 -612 900 -73 600
Summa fritt eget kapital 174 466 549 800 456 500 783 370
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 2 075 200 2 590 300 1 314 400 1 052 200
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 786 500 536 700 256 900 311 400
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 700 1 300 0 19 000
Summa långfristiga skulder 787 200 538 000 256 900 330 400
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 17 700 85 300 0
Leverantörsskulder 7 000 25 200 9 900 10 100
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 786 900 2 306 900 1 686 600 1 568 400
Övriga kortfristiga skulder 65 600 133 500 46 500 29 400
Summa kortfristiga skulder 2 859 500 2 483 300 1 828 300 1 607 900
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 5 721 900 5 611 600 3 399 600 2 990 500

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 6 700 6 800 1 600 5 600
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 400 1 000 2 600 300
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 2 600 2 700 1 500 2 200
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 987 400 245 500 119 500 0
Summa säkerheter 987 400 245 500 119 500 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 3 442 000 3 210 900 1 438 200 1 680 700
Summa ansvarsförbindelser 3 442 000 3 210 900 1 438 200 1 680 700
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 125,24 % 138,47 % 112,82 % 139,50 %
Soliditet (%) 36,27 % 46,16 % 38,66 % 35,18 %
Avkastning på eget kapital (%) -34,34 % -26,25 % -44,86 % -7,87 %
Riskbuffert (%) -14,53 % -13,24 % -18,12 % -3,80 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -4 823,04 % -7 611,11 % -11 073,68 % -1 316,98 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 4 050 3 900 2 100 2 950
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!