Nyckeltal för Ordna AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 13 994 9 696 10 582 13 951
Aktiverat arbete för egen räkning 2 471 1 398 532 615
Övriga rörelseintäkter 121 88 2 17
Total omsättning 16 586 11 182 11 116 14 583
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 85
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 22 503 10 277 8 446 14 732
Personalkostnader 12 402 7 423 5 666 6 677
Avskrivningar 944 500 350 219
Summa rörelsekostnader -35 849 -18 200 -14 462 -21 713
Rörelseresultat -19 267 -7 024 -3 351 -7 131
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt -19 299 -7 083 -3 444 -7 248
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -19 299 -7 083 -3 444 -7 248
Årets resultat -19 299 -7 083 -3 444 -7 248
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 31 59 92 117
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -19 299 -7 083 -3 444 -7 248
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 3 714 2 092 1 152 928
Patent, licenser mm 450 0 0 0
Goodwill 85 126 168 210
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 4 249 2 218 1 320 1 138
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 75 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 75 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 175 175 175 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 175 175 175 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 4 499 2 393 1 495 1 138

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 1 462 107 28 72
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 2 610 1 309 595 2 910
Summa kortfristiga fordringar 4 072 1 416 623 2 982
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 21 249 11 259 366 2 135
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 25 320 12 675 989 5 117
Summa tillgångar 29 819 15 068 2 484 6 256

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 359 359 276 276
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 3 794 2 092 1 141 882
Summa bundet eget kapital 4 153 2 451 1 417 1 158
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 37 595 16 361 271 7 776
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 533 0
Årets resultat -19 299 -7 083 -3 444 -7 248
Summa fritt eget kapital 18 296 9 278 -2 640 528
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 22 449 11 729 -1 223 1 686
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 169 576 983
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 254 254 204 337
Summa långfristiga skulder 254 423 780 1 320
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 169 407 407 407
Leverantörsskulder 3 175 327 249 120
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 3 771 2 182 2 272 2 722
Summa kortfristiga skulder 7 115 2 916 2 928 3 249
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 29 819 15 068 2 484 6 256

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 22 14 9 11
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 8 924 5 732 4 290 5 071
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 2 734 1 571 1 348 1 594
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 2 000 2 000 2 000 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 2 000 2 000 2 000 0
Villkorat aktieägartillskott 533 533 533 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 533 533 533 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 355,88 % 434,67 % 33,78 % 157,49 %
Soliditet (%) 75,28 % 77,84 % -49,24 % 26,95 %
Avkastning på eget kapital (%) -85,97 % -60,39 % 281,60 % -429,89 %
Riskbuffert (%) -65,04 % -48,38 % -137,42 % -116,55 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -138,13 % -73,66 % -33,42 % -52,79 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 406 409 477 461
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!