Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 125 079 66 196 56 887 54 818
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 125 079 66 196 56 887 54 818
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 159 594 0 0 0
Personalkostnader 0 75 505 56 887 49 647
Avskrivningar 84 265 0 0 0
Summa rörelsekostnader -243 859 -75 505 -56 887 -49 647
Rörelseresultat -118 780 -106 534 -36 201 -63 093
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -149 861 -136 529 -133 426 -119 980
Skatt 217 1 034 2 069 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -149 861 -136 529 -133 426 -119 980
Årets resultat 63 993 -3 103 -135 495 -57 921
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 -159 284 -87 916
Ränteintäkter från koncernföretag 378 289 115 843 51 716 43 441
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 31 278 0 0 1 034
Externa räntekostnader 19 124 8 274 5 172 11 377
Övriga finansiella kostnader 358 957 141 700 16 549 14 480
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -149 861 -136 529 -133 426 -119 980
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 214 071 134 460 0 62 059
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 8 771 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 8 771 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 -159 284 -87 916
Fordringar på koncern- och intresseföretag 4 928 240 4 079 320 1 744 880 8 274
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 3 103 3 103 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 9 444 900 5 518 040 4 492 010 2 862 970
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 9 453 690 5 518 040 4 492 010 2 862 970

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 629 709 407 518 33 098 71 367
Övriga kortfristiga fordringar 12 257 6 206 5 172 2 069
Summa kortfristiga fordringar 641 965 413 724 38 269 73 436
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 377 637 99 294 199 622 1 958 980
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 1 019 600 513 018 237 891 2 032 420
Summa tillgångar 10 473 300 6 031 060 4 729 900 4 895 390

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 188 213 190 313 190 313 188 213
Överkursfond 0 0 2 500 960 2 502 000
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 188 213 190 313 2 691 273 2 690 213
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 3 713 470 3 714 210 1 348 740 1 407 730
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 3 851 040 0 0 0
Årets resultat 63 993 -3 103 -135 495 -57 921
Summa fritt eget kapital 7 628 503 3 711 107 1 213 245 1 349 809
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 7 816 720 3 901 420 3 904 520 4 040 020
Summa obeskattade reserver 0 0 2 069 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 794 350 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 566 936 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 259 612
Summa långfristiga skulder 566 936 794 350 0 259 612
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 7 881 5 172 5 172 1 034
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 015 100 1 228 760 784 007 561 630
Övriga kortfristiga skulder 66 651 101 362 34 132 33 098
Summa kortfristiga skulder 2 089 640 1 335 290 823 311 595 763
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 10 473 300 6 031 060 4 729 900 4 895 390

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 20 20 19 13
Löner till styrelse & VD 18 742 12 412 11 377 17 583
Varav tantiem till styrelse & VD 0 7 240 2 069 8 274
Löner till övriga anställda 25 248 39 304 26 892 7 240
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 39 107 23 789 16 549 14 480
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 1 435 620 2 744 020 2 854 700
Summa säkerheter 0 1 435 620 2 744 020 2 854 700
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 48,79 % 38,42 % 28,89 % 341,15 %
Soliditet (%) 74,63 % 64,69 % 82,58 % 82,53 %
Avkastning på eget kapital (%) -1,92 % -3,50 % -3,42 % -2,97 %
Riskbuffert (%) -12,93 % -6,82 % -5,00 % -5,05 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -447,09 % -432,81 % -272,73 % -267,92 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 2 200 2 586 2 014 1 909
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!

Koncernredovisning för OptiGroup AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 11 038 200 9 816 640 13 721 200 16 539 700
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 32 064 80 676 104 465 46 544
Total omsättning 11 070 264 9 897 316 13 825 665 16 586 244
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 8 087 270 7 209 140 8 049 000 13 263 000
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 558 527 554 390 3 695 590 622 655
Personalkostnader 1 123 260 1 033 280 1 042 580 1 407 700
Avskrivningar 304 087 286 504 285 470 166 524
Summa rörelsekostnader -10 073 144 -9 083 314 -13 072 640 -15 459 879
Rörelseresultat 428 204 227 548 295 813 190 313
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 306 156 238 926 260 646 166 524
Skatt 148 941 55 853 45 510 53 784
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 306 156 238 926 260 646 166 524
Årets resultat 157 215 183 073 102 397 112 740
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 -1 034
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 20 686 0 1 034
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 31 029 25 858 32 064 23 789
Övriga finansiella kostnader 197 553 64 127 42 407 65 162
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 306 156 238 926 260 646 166 524
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 427 170 0 0 0
Goodwill 1 805 900 1 327 020 1 301 160 1 295 990
Övriga immateriella anläggningstillgångar 706 434 1 305 300 1 339 430 724 017
Summa immateriella anläggningstillgångar 2 939 504 2 632 320 2 640 590 2 020 007
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 9 309 15 515 22 755 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 92 054 93 088 87 916 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 14 480 2 069 6 206 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 756 081 0 119 980 275 126
Summa materiella anläggningstillgångar 871 924 110 672 236 857 275 126
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 -1 034
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 244 097 373 386 356 837 185 141
Summa finansiella anläggningstillgångar 244 097 373 386 356 837 185 141
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 4 055 530 3 116 380 3 234 290 2 480 280

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 1 557 670 1 187 390 1 201 870 1 177 040
Summa varulager 1 557 670 1 187 390 1 201 870 1 177 040
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 1 583 530 1 216 350 1 459 410 1 527 680
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 456 131 394 072 639 204 1 865 900
Summa kortfristiga fordringar 2 039 660 1 610 420 2 098 620 3 393 570
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 406 484 343 391 264 783 15 515
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 4 003 810 3 141 200 3 565 270 4 586 130
Summa tillgångar 8 059 340 6 257 580 6 799 550 7 066 410

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 190 313 190 313 188 213 190 313
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 190 313 190 313 188 213 190 313
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 3 196 020 2 981 920 2 871 280 2 757 470
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 157 215 183 073 102 397 112 740
Summa fritt eget kapital 3 353 235 3 164 993 2 973 677 2 870 210
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 3 543 550 3 355 300 3 161 890 3 060 520
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 223 411 263 749 246 166 6 206
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 794 350 0 465 440 503 709
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 761 252 754 012 882 266 545 081
Summa långfristiga skulder 1 555 600 754 012 1 347 710 1 048 790
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 17 583 23 789 88 951
Leverantörsskulder 1 375 630 1 017 760 1 257 720 1 210 140
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 361 150 849 169 762 286 1 651 790
Summa kortfristiga skulder 2 736 780 1 884 510 2 043 800 2 950 890
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 8 059 340 6 257 580 6 799 550 7 066 410

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 1632 1541 1601 2176
Löner till styrelse & VD 14 480 11 377 17 583 16 549
Varav tantiem till styrelse & VD 7 240 2 069 8 274 2 069
Löner till övriga anställda 842 963 738 497 775 733 1 077 750
Varav resultatlön till övriga anställda 42 407 0 24 823 41 372
Sociala kostnader 266 852 233 754 249 269 312 362
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 2 046 900 2 055 170 2 039 660 2 045 860
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 1 079 820 2 448 210 2 723 340 4 469 250
Summa säkerheter 3 126 720 4 503 390 4 763 000 6 515 120
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 17 583 11 377 28 961
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 89,38 % 103,68 % 115,64 % 115,53 %
Soliditet (%) 43,97 % 53,62 % 46,50 % 43,31 %
Avkastning på eget kapital (%) 8,64 % 7,12 % 8,24 % 5,44 %
Riskbuffert (%) 1,31 % 1,85 % 2,73 % 1,39 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,70 % 1,52 % 1,36 % 0,47 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 525 487 496 503
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!