Nyckeltal för One Bumblebee AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 175 1 203 1 264 1 357
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 1 0
Total omsättning 1 175 1 203 1 265 1 357
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 4 8 31 47
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 105 88 98 88
Personalkostnader 881 828 821 680
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -990 -924 -950 -815
Rörelseresultat 185 278 315 542
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 160 211 235 410
Skatt 37 44 50 88
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 210 281 315 540
Årets resultat 123 166 184 322
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 26 3 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 0 0 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 210 281 315 540
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -50 -70 -80 -130
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 100 100 100 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 100 100 100 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 100 100 100 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 304 121 16 157
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 58 84 71 2
Summa kortfristiga fordringar 362 205 87 159
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 053 1 003 1 181 907
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 1 415 1 208 1 268 1 066
Summa tillgångar 1 515 1 308 1 368 1 066

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 365 199 265 243
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 123 166 184 322
Summa fritt eget kapital 488 365 449 565
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 608 485 569 685
Summa obeskattade reserver 330 280 210 130
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 4 8 11 4
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 572 534 578 247
Summa kortfristiga skulder 576 542 589 251
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 1 515 1 308 1 368 1 066

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 150 0 250 300
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 245,66 % 222,88 % 215,28 % 424,70 %
Soliditet (%) 56,19 % 52,86 % 52,91 % 73,25 %
Avkastning på eget kapital (%) 24,67 % 40,64 % 43,52 % 69,16 %
Riskbuffert (%) 13,78 % 21,48 % 23,03 % 50,14 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 17,79 % 23,36 % 24,92 % 39,65 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

One Bumblebee AB har 1 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord